Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

BOKS WE DIŞLERIŇ BERKLIGI

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.75 (4 Ses)

Hormatly okyjy!

Elbetde, ýok dişleri emeli dişler bilen çalşyryp saldyrma, kosmetiki taýdan hem oňaýly bolup, iýmitiň özleşdirilmegi üçin hem peýdaly bolardy. Boks bilen meşgullanma, göreşiň belli düzgünleri berjaý edilmedik ýagdaýlarynda, dine emeli diňleri däl, eýsem, başga öz dişleriňizi hem şikeslendirip biler. Şonuň üçin göreş we türgenleşme wagty dişleri goraýan ýörite gaplary geýme peýdaly bolup, dişleriň goraglylygyny üpjün edip biler.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

<<<>>>

  • 2020 gezek okalan