Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

AKYL DIŞ BILEN BAGLY KYNÇYLYKLAR

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.82 (11 Ses)

Hormatly Baky!

Adamda jemi 32 sany diş bolup, şolaryň 4-si akyl dişidir. Olar beýleki çykan dişlerden tapawutlylykda has giç, 17-20 ýaşyň içinde çykýanlygy sebäpli "akyl dişi" diýip atlandyrylýar. Olar ýokarky we aşaky äňde diş hatarynyň iň soňunda çykyp, ýokarky äňde çykan akyl dişleri aşaky äňdäki dişlerden ulurakdyr.

Bu dişler, 80-90% ýagdaýlarda agyryly çykýarlar. Ol dişler köplenç giç çykyp (käbir seýrek ýagdaýlarda 40-60 ýaşda çykyp biler), gyşyk çykmagy bilen ýanyndaky dişi itýärler ýa-da gapdallaýyn ýatmak bilen oňaýsyzlyk döredýärler. Köplenç çykan wagty agzyň nemli örtügini ýaryp boşlugyň emele getirilmegi, ol ýerde ýokançlyklaryň ösmegine şert döredip biler. Ol ýagdaýda lukman diş üstündäki nemli örtügi kesip, degişli bejergini geçirýändir.

Akyl dişleri, beýleki dişlere garanyňda adamynyň iýmit çeýnemesine bary-ýogy 15-20% goşant goşýandyrlar. Şonuň üçin hem uzak agyra çydap durman, ol dişleri sogurmak maslahat berilýär.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 3057 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Meniň hem şu wagt akyl dişimiň ýarysy çykdy. Gaty agyry duýýaryn. Naharlanyp bilemok. Dişimi sogurdar ýaly häli düýpli hem çykanok. Haýyş nähili bejermegiň ýollary bolsa paýlaşaýyňda.

Merdan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Adam bedeninde artykmaç agza ýok. Şeýlede bolsa keçjallyk bilen çykýan, iýmit çeýnemäge az gatnaşýan, azy dişlerini sogurtmaly bolýar. Azap berensoň bokurdakdaky badam şekilli mäzlerini ýa-da köp içegäni aýyrmaly bolýar ahyryn.

Lukman.
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Alymlaryň aýtmaklaryna görä ol dişler atowizm agzasy (artykmaç) ýaly köp ýyllaryň geçmegi bilen adamlarda çykman ýitip gitmegi hem mümkin diýýärler. Öňki döwürlerde adamlarda kiçijik guýruk bolup, ol ýitip gidipdir ahyryn.

Okyjy.
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Saýtda ýazan Bakynyň soragyny ýerlikli diýip düşünýärin. Oňa jogap köpleri gyzyklandyrýandyr diýip aýdyp biljek. Ol diş akyl diýip atlandyrylsada giç çykmagyna garamazdan köplerde azap dişimikä diýdirýär. Mümkin boldugyça ony sogurtsaň gowy ýaly...

Saýtda ýazan Bakynyň soragyny ýerlikli diýip düşünýärin. Oňa jogap köpleri gyzyklandyrýandyr diýip aýdyp biljek. Ol diş akyl diýip atlandyrylsada giç çykmagyna garamazdan köplerde azap dişimikä diýdirýär. Mümkin boldugyça ony sogurtsaň gowy ýaly bolup dur.

Dowamy
Hoşjan.
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Akyl dişler wagtal-wagtal agyrysyndan başga hem oňaýsyzlyk döredip, äňleriň açylyp ýapylmagyny çäklendirip, iýmit iýmegi hem örän kynlaşdyrýar. Çäre görmeseň azap şondan soň has hem artýar.

Nöker.
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location