Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

ÝUMURTGALYGYŇ KISTASYNYŇ BEJERGISI

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.62 (13 Ses)

Hormatly okyjy!

Ýumurtgalyklarda döreýän kistalaryň görnüşine laýyklykda, lukman tarapyndan bejergi çäresi höküminde aýal jyns gormonlaryny saklaýan serişdeler bellenip biler. Kistalar ýumurtgalyklaryň kadaly işiniň bozulmagy netijesinde döreýän döremeler bolup, gormon serişdeleri şol näsazlyklary aradan aýyrmaga ýardam berýärler. Gormon serişdeleri ulanylýan wagty ýumurtgalyklara "dynç berilýär". Bejergi tamamlanandan soň, olaryň täze "biologiki düzgünde" kadaly işlemegi üçin şert döredilýär. Elbetde, ýumurtgalyklaryň işi kadalaşandan soň göwreliligiň kynçylyksyz galmagy üçin hem ýagdaý döreýär.

Esasy bellemeli zat – gormon serişdeleri lukmanyň görkezmesi we bellän tertibi bilen kabul edilmelidir.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 3936 gezek okalan