Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

GÖWÜSLERDÄKI ÇIŞLER NÄMÄNIŇ ALAMATY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.71 (7 Ses)

Hormatly okyjy!

Siziň joraňyzyň haýal etmän mammolog lukmanyna ýüzlenmegi zerurdyr. Göwüslerde bar bolan düwünler düwünli mastopatiýanyň alamaty bolup biler. Göwüsleriň USB-gy, zerur ýagdaýlarda mammografiýa barlagy, düwünleri deşip, sitologiki barlagy geçirme esasy anyklaýjy çäreler bolup, olardan soň mammolog lukmany size bejergini belläp biler. Düwünli mastopatiýada bejergi hirurgiki usul bilen geçirilýär.

Ondan başga-da, jyns agzalarynyň ýagdaýyny anyklamak (gyzlarda USB-yň kömegi bilen) jyns gormonlaryny barlamak, endokrinolog lukmanynyň maslahaty wajyp çärelerdir. Mastopatiýa bedende dörän gormonal näsazlyklardan habar berip, mammologyň, ginekologyň kadaly gözegçiligini talap edýändir.

Joraňyza çekinmän we wagt ýitirmän mammolog lukmanyna ýüz tutmaklygyň zerurlygyny ýene bir gezek ündäsim gelýär.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 4173 gezek okalan