Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

ÝATGYNYŇ MIOMASYNYŇ BEJERGISI

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.00 (6 Ses)

Hormatly okyjy!

Mioma bedende dörän jyns gormonlarynyň näsazlyklary netijesinde ýüze çykýar. Soňky ýyllaryň ylmy barlaglary, mioma düwünleriniň estrogen, şonuň ýaly-da progesteron aýal gormonlaryna duýgur görnüşleriniň bolup, bu gormonlaryň bejergide ulanylmagynyň hiç hili netije bermeýändigini hem subut edýär. Şu güne çenli täsiri bilen miomany kiçeldip ýa-da bütinleý aýryp bilýän ösümlik derman serişdeleri belli däldir.

Ejeňizde anyklanan 1.5 sm. ululykdaky mioma düwni uly hasaplanmaýar. Aýbaşynyň kadasyz we köp mukdarda gelmegi, agyrylaryň bolmagy ýaly alamatlar biynjalyk etmedik ýagdaýynda, mioma düwnüniň ululygyna gözegçilik etmek üçin ginekolog lukmanynyň kadaly gözegçiligini geçmegi ejeňize maslahat berýärin.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 3753 gezek okalan