Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

EMDIRMEGI KESMELI BOLANDA NÄME ETMELI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.44 (9 Ses)

Hormatly okyjy!

Eger siz enä bejergi geçirip, ýene ene süýdi bilen iýmitlendirmegi meýilleşdirýän bolsaňyz, onda bejergi alynýan döwürde bromkriptin (parlodel) ýa-da dostineks serişdelerini az möhletlik – 3-4 gün kabul edip, süýdiň inmegin togtadyp bilersiňiz. Eger ene süýdi bilen iýmitlendirmek indi meýilleşdirilmeýän bolsa, onda bu serişdeleri uzak – 10-14 gün bellenilen mukdarda kabul etmek maslahat berilýär. Serişdeleriň görnüşlerini, mukdaryny we kabul ediş tertibini diňe lukman bellemelidir.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 3186 gezek okalan