Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ISLENILMEDIK GÖWRELILIK

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.15 (27 Ses)

Gadyrly okyjy!

Aýalyň aýbaşy halkasy (aýbaşynyň birinji gününden indiki aýbaşynyň birinji gününi öz içine alýar) iki döwürden ybarat bolup, onuň dowamlylygy 21-35 güne (her aýalda dürli-dürli) barabardyr.

Aýbaşy halkasynyň ortasynda ýumurtgalyklarda aýallyk öýjükleri emele gelip, olar 48-72 sagat tohumlanmak ukybyny saklaýandyr. Spermatazoidler (erkeklik jyns öýjügi) hem aýal jyns ýollarynda şonça wagtlap öz işjeňligini saklaýar. Şu maglumatlara esaslansaň, 28 günlik aýbaşy halkasynyň 10-16-njy günler aralygy göwreliligiň galmagy üçin oňaýly wagtdyr.

30 günlik aýbaşy halkasynda 12-17-nji günler aralygynda çaga galmak üçin şertler döreýändir.

Aýalyň jyns agzalaryndan köp, şepbeşik, ak nemiň gelmegi, göni içegede temperaturanyň 37ºС-den ýokary galmagy (gyzgynlyk ölçegi bilen ölçelýär) aýallyk öýjükleriniň emele gelip, göwreliligiň galyp biljekdiginden habar berýändir. Şol günler islenilmedik göwreliligiň öňüni alar ýaly serişdeleri ulanmalydyr.

Aýbaşy halkasynyň dowamlylygyna baglylykda göwrelligiň galyp biljek günlerini Knaus-Ogunonyň kalendarynyň kömegi bilen kesgitläp bolar. Ol kalendaryň ulanyş düzgüni barada maglumaty ginekolog lukmanyňyz berip biler.

Saýtyň lukmany.

 • 9874 gezek okalan

Teswirler (13)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
 1. Lukman

Bägül! Göwrelilikde aýbaşy gelmeýär. Eger jynshanadan ganly bölünip çykmalar gelýän bolsa, bu göwreliligiň ösüşinde (meselem, düwünçegiň düşme howpy we başgalar) näsazlygyň döreýändiginden habar berip biler. Size haýal etmän ginekolog lukmana...

Bägül! Göwrelilikde aýbaşy gelmeýär. Eger jynshanadan ganly bölünip çykmalar gelýän bolsa, bu göwreliligiň ösüşinde (meselem, düwünçegiň düşme howpy we başgalar) näsazlygyň döreýändiginden habar berip biler. Size haýal etmän ginekolog lukmana ýüz tutmagy maslahat berip bolar.

Dowamy
 
 1. Bagul

Jogap yazayyn hayys

 
 1. Bagul

Menin aybasym gelyar gowrellilin 1nji ayy aybasyn gelip biletmi

 
 1. zeba

salam lukman mening aybashym 10gundir gija galdy name sebapden bolmagy mumkin haysh edyan jogap beraying

 
 1. umyt

Lukman hayysh jogap berayinda men garashyan!

 
 1. umyt

Salam lukman size soragym bar yagny jynshananyn dashyndan edilse.we birnache gunden son yzygider ak shepbeshik gelse bu gowreliligin alamaty bolup bilermi???

 
 1. Lukman

Aýşa!<br /> Siziň belleýän alamatlaryňyz diňe göwrelilik üçin mahsus alamatlar däldir.Göwreliligi anyklaýan testleri ulanmagy we ultrases barlagyny geçip, aýbaşynyň saklanmagynyň sebäplerini anyklamagy maslahat berýärin.

 
 1. aysa

Jogap berayinda

 
 1. aysa

Lukman aga size bir soragym bar munkin bolsa jjogap berayin jynshanadan ak sepesik nemin gelmegi icin etsgindaki seyrek agyrylar gije yyatanda bildaki onurga agyrlary gowreliligin sebapkarleri bolup bilermi lukman aga jogap berayinda aybasyda 1...

Lukman aga size bir soragym bar munkin bolsa jjogap berayin jynshanadan ak sepesik nemin gelmegi icin etsgindaki seyrek agyrylar gije yyatanda bildaki onurga agyrlary gowreliligin sebapkarleri bolup bilermi lukman aga jogap berayinda aybasyda 1 ay 17 gun gelenok bu gowrelilik alamatlary bolup bilermi.jogabnyza garSyaryn.

Dowamy
 
 1. Merdan

Gyz erkek bn gatnaşyk etmesede onuň göwresinde çaga galyp bilermika, öz özüniň islemegi bilen baglanşykda, daş gulakdan eşidişime göra bolýan zat diýýaler, siz nahili maslahat berip bilersiňiz lukman?

 
Köpräk teswir ýükle

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location