Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

AÝBAŞY ÝALY GAN GIDIP BILERMI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.10 (10 Ses)

Hormatly okyjy!

Çaga düşeninden soň ýatgydan ganyň akmagy düwünçegiň galyndylary galanda horial polipiň emele gelmegi, ýatgynyň sowuklamasynda, ýumurtgalyklaryň işinde dörän näsazlyklar netijesinde ýüze çykyp biler. Degişli barlaglary geçirip,  sebäbini anyklamak üçin lukmana ýüz tutmak ýerlikli bolar.

Saýtyň lukmany.

  • 4191 gezek okalan

Teswirler (0)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location