Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

AÝBAŞY DÖWRÜNDE ÝITI AGYRYLARYŇ SEBÄBI NÄME?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.92 (13 Ses)

Hormatly okyjy!

Siziň gyz doganyňyz aýbaşynyň öň ýanynda ýüze çykýan alamatlardan ejir çekýär. Ol ýagdaýy  edebiýatda "aýbaşynyň öň ýanyndaky sindrom" diýip atlandyrýarlar. Bu ýagdaý merkezi nerw we endokrin ulgamyň bozulmalary netijesinde ýüze çykyp, ginekolog we endokrinolog, käwagtlar newropatolog lukmanyň maslahatyny talap edýändir.

Aýbaşynyň öň ýanynda ýüze çykýan ýaramaz alamatlaryň sebäbi we bejergi çäreleri bilen tanyşmak üçin, saýtymyzda ýerleşdirilen "Aýbaşyň öň ýanynda ýüze çykýan kynçylyklar (predmenstrual sindromy)" atly makala bilen tanyşmagyňyzy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň ginekolog lukmany.

  • 8046 gezek okalan

Teswirler (3)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Annakeyik

Sonky wagtlar Aybasy gelip baslanda kelle agyry peyda bolyar

 
  1. mr batyr

aybasy dovrunde jyns gatnasyk edilse bolyarmy??

 
  1. mr batyr

adrenalin__90@mail.ru

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location