Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

EGER GYZLYK BAR BOLSA, GÖWRELI BOLUP BOLARMY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.58 (88 Ses)

Hormatly okyjy!

Daşky jyns agzalaryna dölüň düşen halatlarynda hem göwreliligiň döremeginiň ähtimallygy bardyr. Bu ýagdaý erkeklik öýjükleriniň işjeňligine baglydyr. Juda çeýe gyzlyk perdesiniň jynsy gatnaşyklar arkaly ýyrtylmasa-da, göwreliligiň galyp bilýändigini bellemelidir.

Dogruma gelýän aýallaryň gyzlyk perdesiniň lukmanlaryň emeli usul bilen dilip aýyrýan halatlarynyň bolýandygy bellidir.

Hormat bilen, saýtyň ginekolog  lukmany.

  • 32649 gezek okalan