Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

EGER GYZLYK BAR BOLSA, GÖWRELI BOLUP BOLARMY?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.45 (75 Ses)

Hormatly okyjy!

Daşky jyns agzalaryna dölüň düşen halatlarynda hem göwreliligiň döremeginiň ähtimallygy bardyr. Bu ýagdaý erkeklik öýjükleriniň işjeňligine baglydyr. Juda çeýe gyzlyk perdesiniň jynsy gatnaşyklar arkaly ýyrtylmasa-da, göwreliligiň galyp bilýändigini bellemelidir.

Dogruma gelýän aýallaryň gyzlyk perdesiniň lukmanlaryň emeli usul bilen dilip aýyrýan halatlarynyň bolýandygy bellidir.

Hormat bilen, saýtyň ginekolog  lukmany.

 • 24577 gezek okalan

Teswirler (14)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
 1. Ava

Lukman nadip kop edisip bolya sony aydyp bilmezmisiniz. Men gaty calt dokyan. So baradada makala goyayyn

 
 1. Ava

Lukman her sey un tesekkur ederim

 
 1. mr baybow

lukman su tema . hakykatdanam dogrymy yada yasama gyzlyk perdesini goyyanlaryn ( yzyny yapmakmy)? ynanar yaly dal gyz gowreli bolup bilmeza....

 
 1. nazli

Sorag berjekdim. Gowreliliging ilki virinji ayynda hem yurek bulanma. Bash aylanma alamatlary bolup bilermi..

 
 1. yomud

Goyunow sular yaly boş gurrunleri internetde dal nomeryny alda lukmanyn yanyna baryp gurlesh

 
 1. enar

Salam lukman men gun gunden semreyan garnyndaky yygyetlary ayyryp bolarmy hayys aydayyn men horlanasym gelya

 
 1. tacli

Salam lukman 3o gunne caga galyp bilermi eger galan bolsa jynsy gatnasyk etsen ziyanlymi galan caga hays jogap yazsanyz!

 
 1. Maýa

[quote name="Rasit Tahyrow"]Ozunden 5yas uly gyzy alanda gyzlyk perdesini almak kyn dusyarmi LUKMAN daŷy[/quote]<br /><br />Dogan, jigi, gyzy "alanoklar", gyzy "söýýärler". Hemem gyzlyk perdesi "gawun" däl ýaşyň bilen gatar ýaly. 5 ýaş uly...

[quote name="Rasit Tahyrow"]Ozunden 5yas uly gyzy alanda gyzlyk perdesini almak kyn dusyarmi LUKMAN daŷy[/quote]<br /><br />Dogan, jigi, gyzy "alanoklar", gyzy "söýýärler". Hemem gyzlyk perdesi "gawun" däl ýaşyň bilen gatar ýaly. 5 ýaş uly bolsun, 5 ýaş ýaş bolsun hemmesi deňdir. Lukmanlar hökman daýy bolanoklar, aýal gyzlaram lukman bolup biler

Dowamy
 
 1. Rasit Tahyrow

Ozunden 5yas uly gyzy alanda gyzlyk perdesini almak kyn dusyarmi LUKMAN daŷy

 
 1. enes

Menin durmusa cykanyma 9 yyldan gecdi. Bizde caga yok. 1 gezek goweli boldum 13-14 hepdede oz ozunden dusdi. Ondan som hem 5 yyl gecdi. Maslahat berip bilmersinizi.

 
Köpräk teswir ýükle

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location