Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

AÝBAŞYM NÄME ÜÇIN HENIZ-DE GÖRNENOK?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.17 (12 Ses)

 

Hormatly okyjy!

Dogrumdan soň, esasan hem çagany emdirýän döwrüňiz, bedende bolup geçýän gormon üýtgeşmeleriniň täsiri netijesinde aýbaşyňyz gelmän hem biler ýa-da ol kadasyz häsiýete eýe bolup biler. Bu döwürde göwreliligiň öňüni alyş serişdelerini ulanmak möhümdir. Dogrumdan soň ginekolog lukmanyna barlag üçin ýüz tutmaklygy unutmaň.

Hormat bilen, saýtyň ginekolog lukmany.

  • 4065 gezek okalan

Teswirler (1)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Guljan

Lukman men name un her yylda hokman uc ay aybasym bolanokhemme zat etyan in sonynda garmon galyar son wagtyna baranda gelyar name etmeli gayrat edip maslahat berin

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location