Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ZYÝANLY DÄLMI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.13 (8 Ses)

Hormatly okyjy!

Makalanyň awtory,  aýbaşy döwründe jynsy gatnaşyklary geçirmegiň  aýal saglygyna  peýdaly bolup biljekdigi baradaky pikirini  lukmançylyk nukdaýnazaryndan belläp geçdi. Elbetde, bu ýerde durnukly, bir adam bilen alnyp barylýan jynsy gatnaşyklar, jübütleriň islegleri, gigiýeniki talaplaryň doly berjaý edilmegi ýaly şertleri göz öňüne tutmak wajypdyr. Jynsy gatnaşyklaryň geçirilişi jübütleriň terbiýesine, dini garaýşyna bagly bolup, olar bu gatnaşyklary özlerine oňaýly şertlerde alyp barmaga  ymtylmalydyr. Bir jübütler tarapyndan oňlanýan ýagdaýlar, başga jübütler tarapyndan kabul edilmän hem biler.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 3842 gezek okalan

Teswirler (1)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Zuleyha

Men bir shahsy sorag berjekdim, yone ony kopculige yetirilmegini islamok. Eger sheyle yagday mumkin bolsa manada maslahat berayinda

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location