Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

AÝBAŞY BOZULMASY

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.73 (11 Ses)

Hormatly okyjy!

Siziň beýan edýän ýagdaýyňyzda, ganyň jyns gormonlaryna barlagynyň, ýatgynyň arassalanmagy netijesinde alnan gyryndynyň morfologiki barlagynyň netijeleri bilen tanyşmak, gormonal bozulmanyň görnüşini kesgitlemäge kömek ederdi. Ondan başga-da, size berlen bejergileri hem doly beýan eden bolsaňyz peýdaly bolardy. Şunuň ýaly ýagdaýlarda endokrinolog lukmanyň maslahatyny alma zerurlygy hem ýüze çykýandyr. Gormonal bozulmanyň görnüşi kesgitlenensoň, bellenilen tertipde aýal jyns gormonlaryny kabul edip, aýal lukmanynyň gözegçiliginde saklanmak zerur bolar.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 • 5908 gezek okalan

Teswirler (14)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
 1. Altyn

Hormatly lukmanlar meñ 20gunden bari bilim gelenok name ucin beyle telewizora dùşip gòrkessem hemme zat oñatlyk didiler ýumurtgalykda sowuklama yok didiler emma aý başym gelenok name ucin beyle

 
 1. defne

Bolya.

 
 1. defne

Bolya

 
 1. defne

Ghjk

 
 1. defne

Avgunkogc

 
 1. ayperi

Salam dokdar gyz mashgala erkek oglan bilen bile bolmasada jynsy gatnashygy dashyndan eden yagdayynda govreli bolup bilyami haysh shul soragyma jogap berayin.

 
 1. ayzada

Men 22 yashymda men hali durmusha chykmadyk 6aydan bari billim gelenok nameden bolup bilya

 
 1. Aylar

Salam lukman. Hayys menin soragyma jogap berayin. Men 18 yasymda aybasym bozuldy. 3 atay bari gelenok. Izum dasary yurda okayan. Mana maslahat gerek gyn gorman mana jogap gaytarsanyz

 
 1. Lukman.

Bahar!<br /><br /> Agyryly aýbaşynyň bejergileri barada doly maglumaty almak üçin Size saýtymyzda ýerleşdirilen "Aýbaşy bozulmalary: görnüşleri,alamatlary, bejergi çäreleri","Aýbaşynyň öňsyrasynda(predmenstrual) döreýän alamatlar" atly makalalar...

Bahar!<br /><br /> Agyryly aýbaşynyň bejergileri barada doly maglumaty almak üçin Size saýtymyzda ýerleşdirilen "Aýbaşy bozulmalary: görnüşleri,alamatlary, bejergi çäreleri","Aýbaşynyň öňsyrasynda(predmenstrual) döreýän alamatlar" atly makalalar bilen tanyşmaklygy maslahat berýäris.

Dowamy
 
 1. bahar

salam Hormatly lukman!aizden haysh eger mumkin bolsa aydayynda? eger ay bashy bolanda guychli agry bolsa name etmeli?

 
Köpräk teswir ýükle

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location