Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

GÖWÜSLERIŇ ÇIŞMEGI GORKULYMY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.44 (9 Ses)

Hormatly okyjy!

Lukmanlar geçirilen barlaglaryň netijesini size beýan eden bolsalar, öýde geçirilen halk emleriň düwünli mastopatiýa keselinde netijesiz boljakdygyny hem, belki-de aýdandyrlar. Bu keselde, göwüsde üýtgemelere sezewar bolan ojaklarda howply täze döremeleriň döreme töwekgelçiliginiň ýokarydygyny belläsimiz gelýär. Wagtynda operatiw bejergini geçirmeden gorkup, wagt ýitirme howply gaýraüzülmeleriň döremegine getirip biler. Mammolog-onkolog lukmana gaýtadan ýüz tutyp, haýal etmän doly bejergi tapgyryny almagyňyzy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 3442 gezek okalan

Teswirler (5)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. jeren

Lukman mende gowus mazlerin sowuklamasy boldy lukmana hem gorkezkezdim lukmanyn yazyp beren darileri peyda berenok. Gowus cis bolp el degirsen agyryar. Munun vcn siz nahili maslahat beryaniz.

 
  1. jeren

Salamlar bolsun

 
  1. mekan

Salam lukman

 
  1. Okyjy.

Lekar okyjy! Hemme zatda bolşy ýaly saglygyna gezek gelende-de türkmen türkmenligini edýär. Emma beýleki keseller ýaly täze döremeler-çişleri öz wagtynda anyklap, täsir etmeseň derrew "wah" diýmesi "waýa" öwrülýär. Hudaý saklasyn!

 
  1. Lekar

Boljak ish bolansoň "wah"diýmäň,wagtynda maslahata eýerip bejergi almaly.

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location