Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

GAZLANDYRYLAN MINERAL SUWY ZYÝANLYMY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.33 (6 Ses)

Hormatly okyjy!

Göwrelilik döwründe mineral suwlary içme gadagan edilmeýär. Ýöne böwrekleriň işinde bökdençlik döretmez ýaly, onuň az minerallaşdyrylan we tebigy alnan (emeli minerallaşdyrylan däl-de) görnüşlerini kabul etmek maslahat berilýär. Emeli minerallaşdyrylan gazly suwlarda dürli minerallaryň ýokary derejesiniň saklanma mümkinçiligi bolýandyr. Şeýle-de, göwrelilik döwründe mineral suwlaryň gazlaryny çykaryp içme maslahat berilýär.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 2947 gezek okalan

Teswirler (0)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location