Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

SPIRAL GOÝMAGYŇ DÜZGÜNLERI

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.71 (7 Ses)

Hormatly okyjy!

Ýatga spiral goýdurmazdaň öň, lukmanyň barlagyndan geçme zerurdyr. Jyns agzalaryň sowuklama ýagdaýlary, ýatgynyň boýunjygynyň eroziýa keseli spiral goýmaga garşy görkezmeler bolup durýandyr. Lukman barlagdan soň, goýuljak spiralyň görnüşini (mis ýa-da kümüş simli, gormon saklaýan) saýlap, size peýdaly maslahatlary berip biler. Ýatga spiraly aýbaşynyň soňky güni goýmak amatly bolýar.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 3694 gezek okalan

Teswirler (1)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. BILESIGELJI OGLAN

SALAM MILLET

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location