Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

PEŞEW SAKLAMA KYNÇYLYKLARY

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.40 (10 Ses)

Hormatly okyjy!

Aýal maşgalanyň pesewi saklap bilmezligi dürli sebäplere görä ýüze çykyp, barlag geçirmezden anyk jogap bermek kynçylyk döredip biler. Şeýle ýagdaýa peşew ýollaryň alawlama ýagdaýy (peşew haltanyň sowuklamagy), peşew haltanyň agzyny büzüji myşsasynyň gowşaklygy, dogrumdan soňky şikeslenmeler, jyns agzalaryň aşak düşmegi ýaly sebäpler getirip biler. Aýbaşydan galma döwründe hem, gormonal üýtgeşmeleriň täsiri bilen pesewi saklamada kynçylyk döräp bilýändir. Dörän bozulmanyň sebäbini anyklamak üçin urolog we ginekolog lukmanlaryň maslahatyny almak netijeli bolar.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 2789 gezek okalan

Teswirler (4)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Arnepes

Saýtynyza sowlulyk isleýarin<br />!

 
  1. Okyjy.

Okyjy Lekar! Gaty dogry belläpsiňiz. Pylan ýerim agyrar diýip soralany bilen kesel kesgitlemesini anyklap, degerli maslahat berip bolarmy?!Lukmanyň kabul edişliginde hem bir topar soraga jogap berip barlagdan geçirilýär ahyryn. Soraňda-da anyk...

Okyjy Lekar! Gaty dogry belläpsiňiz. Pylan ýerim agyrar diýip soralany bilen kesel kesgitlemesini anyklap, degerli maslahat berip bolarmy?!Lukmanyň kabul edişliginde hem bir topar soraga jogap berip barlagdan geçirilýär ahyryn. Soraňda-da anyk ýagdaýyňy aýdyp soramany başarmaly.

Dowamy
 
  1. Lekar

Sorag berenlerinde anyklyk ýok,soň jogabam shoňa görä bolýar.Meselem yokardaky sorag bilen diňe haýsy ýagdaýlarda peşew saklap bolmajagyny aýdaýmasaň başga üýtgeşik zat aýdyp bolmaz.Soragy bereňizde giňişleýin berseňiz jogaby hem şolar ýaly bolar...

Sorag berenlerinde anyklyk ýok,soň jogabam shoňa görä bolýar.Meselem yokardaky sorag bilen diňe haýsy ýagdaýlarda peşew saklap bolmajagyny aýdaýmasaň başga üýtgeşik zat aýdyp bolmaz.Soragy bereňizde giňişleýin berseňiz jogaby hem şolar ýaly bolar diyip çaklaýan.

Dowamy
 
  1. Okyjy

Ejem sheyle yagdaya dushupdi birkuch yyllykda. Barlaga ibersek, suyji keselin berip bashlan tasiri bolup chykdy. Suyji keseline sebap bolan bagry uchin we umumy suyji kesel uchin bejergi alanyndan son galdy. Suyjiligini barlatmagy hem maslahat...

Ejem sheyle yagdaya dushupdi birkuch yyllykda. Barlaga ibersek, suyji keselin berip bashlan tasiri bolup chykdy. Suyji keseline sebap bolan bagry uchin we umumy suyji kesel uchin bejergi alanyndan son galdy. Suyjiligini barlatmagy hem maslahat bererdim.

Dowamy
 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location