Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

DOGRUM ŞIKESLERI

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.27 (11 Ses)

Hormatly okyjy!

Dogrumda jyns agzalarynda şikeslenme geçiren aýallara 7-10 gün oturmak rugsat edilmeýär. Jyns agzalaryň 3 derejeli şikeslenmelerinde 5-7 gün täret etmelerden hem saklanmak üçin aýala ýörite berhiz tutma maslahat berlip, ýörite iç sürüjileriň kömegi bilen ýeňil täret etme gazanylýar.

Şeýle dogrumdan söň birinji jynsy gatnaşyga emaý bilen çemeleşip, mümkin bolandan gatnaşygy 5-6 hepdeden soň başlama maslahat berlip biler. Şu möhlet dogrum ýollaryň kadaly ýagdaýyna eýe bolmagy üçin ýeterlik bolup durýandyr. Indiki dogrumy 1,5-2 ýyldan meýilleşdirme, aýal bedeni üçin oňaýly bolar. Çünki dine bir dogrum ýollaryň däl-de, bütün bedeniň dikeldilmegi üçin belli bir wagt möhüm bolup durýandyr.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 2744 gezek okalan

Teswirler (2)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Merdan

Salam hormatly lukman! Men size sheyle sorag beresim gelya. Menin yany doglan oglumyn kellesinde yumshak uly çish bar. Shol suwuklyk yaly chisi nadip ayyryp bolarka. Ginishleyin gurrun berayseniz. Sizden hoshal bolardym

 
  1. Lekar

Operasiya edýan lukmanlar ýa-da akuşer-ginekologlar şu ýokarky sorag ýüze çykmazdan öň hassa düşündiriş işlerini geçirenoklarmyka?

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location