REZUS-OTRISATEL GAN TOPARY WE ÇAGA EMDIRME MESELELERI

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.75 (4 Ses)

Hormatly okyjy!

Eger göwrelilik wagty rezus gapma-garşylykly ýagdaý döräp, ganyň barlagynda antitela öýjükleri tapylmadyk bolsa, size alada eder ýaly esas ýokdur. Birinji göwrelilikde bolsa bu howpuň döreme ähtimallygy aslada bolmaýar. Rezus gapma-garşylykly göwrelilikden soň bolsa, antitela öýjükleriniň peselip, çaganyň saglygyna howp salmaýan halatlarynda dine 2 hepdeden emdirme maslahat berilýär. Çagany emdirmek üçin howpsuz şerti döretmek we indiki göwreliligiň kadaly geçmegi üçin, rezus-otrisatel ganly aýallara Antirezus Immunoglobulin serişdesi dogrumdan soňky 72 sagadyň dowamynda göýberilýär.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 1485 gezek okalan

Teswirler (4)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Lukman

Aman!<br /><br /> Çaganyň agramy uly bolman, dogrum burgulary kadaly ýagdaýda tutanda çanaklygy kiçi aýallar hem şikessiz dogrup bilýärler. Dogrumyň senesi ýörite formula bilen hasaplananda 22-23 iýul, ýöne iň soňky möhlet 4-5 awgust,çünki...

Aman!<br /><br /> Çaganyň agramy uly bolman, dogrum burgulary kadaly ýagdaýda tutanda çanaklygy kiçi aýallar hem şikessiz dogrup bilýärler. Dogrumyň senesi ýörite formula bilen hasaplananda 22-23 iýul, ýöne iň soňky möhlet 4-5 awgust,çünki göwrelilik jemi 10 akuşer aý-40 hepde dowam edýär.

Dowamy
 
  1. aman

Salam hormatly doktarlar meni yene binjalyk edýan zat ayalymyñ gowresi ejizje doktarlaryn ka birisi çanaklyk kici dogyp bilmez diýa kabir doktar dogar mundan ejiz gyzlar ekiz dogdy diýa menin sizden bir haýystym 16.10.2015 da toy etdik ayalymyn...

Salam hormatly doktarlar meni yene binjalyk edýan zat ayalymyñ gowresi ejizje doktarlaryn ka birisi çanaklyk kici dogyp bilmez diýa kabir doktar dogar mundan ejiz gyzlar ekiz dogdy diýa menin sizden bir haýystym 16.10.2015 da toy etdik ayalymyn aybasysy 13.10.2015 gecipdir gowresine calt galdy hudaya sukir şu wagytam gowreli aýalym hacan dogar şol hakda ýazaýyñda ..

Dowamy
 
  1. Betje

[quote name="aman"]Salam hormatly lukman menin size soragym bar kyn gorman jogabyny yazaýyñda meniñ ayalymyñ boýy 1.45 cm aýalym hazir gowreli 22.07.2016 da wagty dolya ayalym dogyp bilermi[/quote]<br /><br />Ayalyng boyy bilen dogurmak ukybynyg...

[quote name="aman"]Salam hormatly lukman menin size soragym bar kyn gorman jogabyny yazaýyñda meniñ ayalymyñ boýy 1.45 cm aýalym hazir gowreli 22.07.2016 da wagty dolya ayalym dogyp bilermi[/quote]<br /><br />Ayalyng boyy bilen dogurmak ukybynyg arasynda hic hili baglanshyk yooook!

Dowamy
 
  1. aman

Salam hormatly lukman menin size soragym bar kyn gorman jogabyny yazaýyñda meniñ ayalymyñ boýy 1.45 cm aýalym hazir gowreli 22.07.2016 da wagty dolya ayalym dogyp bilermi

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location