Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

REZUS-OTRISATEL GAN TOPARY WE ÇAGA EMDIRME MESELELERI

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.75 (4 Ses)

Hormatly okyjy!

Eger göwrelilik wagty rezus gapma-garşylykly ýagdaý döräp, ganyň barlagynda antitela öýjükleri tapylmadyk bolsa, size alada eder ýaly esas ýokdur. Birinji göwrelilikde bolsa bu howpuň döreme ähtimallygy aslada bolmaýar. Rezus gapma-garşylykly göwrelilikden soň bolsa, antitela öýjükleriniň peselip, çaganyň saglygyna howp salmaýan halatlarynda dine 2 hepdeden emdirme maslahat berilýär. Çagany emdirmek üçin howpsuz şerti döretmek we indiki göwreliligiň kadaly geçmegi üçin, rezus-otrisatel ganly aýallara Antirezus Immunoglobulin serişdesi dogrumdan soňky 72 sagadyň dowamynda göýberilýär.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 2205 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Aman!<br /><br /> Çaganyň agramy uly bolman, dogrum burgulary kadaly ýagdaýda tutanda çanaklygy kiçi aýallar hem şikessiz dogrup bilýärler. Dogrumyň senesi ýörite formula bilen hasaplananda 22-23 iýul, ýöne iň soňky möhlet 4-5 awgust,çünki...

Aman!<br /><br /> Çaganyň agramy uly bolman, dogrum burgulary kadaly ýagdaýda tutanda çanaklygy kiçi aýallar hem şikessiz dogrup bilýärler. Dogrumyň senesi ýörite formula bilen hasaplananda 22-23 iýul, ýöne iň soňky möhlet 4-5 awgust,çünki göwrelilik jemi 10 akuşer aý-40 hepde dowam edýär.

Dowamy
Lukman
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam hormatly doktarlar meni yene binjalyk edýan zat ayalymyñ gowresi ejizje doktarlaryn ka birisi çanaklyk kici dogyp bilmez diýa kabir doktar dogar mundan ejiz gyzlar ekiz dogdy diýa menin sizden bir haýystym 16.10.2015 da toy etdik ayalymyn...

Salam hormatly doktarlar meni yene binjalyk edýan zat ayalymyñ gowresi ejizje doktarlaryn ka birisi çanaklyk kici dogyp bilmez diýa kabir doktar dogar mundan ejiz gyzlar ekiz dogdy diýa menin sizden bir haýystym 16.10.2015 da toy etdik ayalymyn aybasysy 13.10.2015 gecipdir gowresine calt galdy hudaya sukir şu wagytam gowreli aýalym hacan dogar şol hakda ýazaýyñda ..

Dowamy
aman
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

[quote name="aman"]Salam hormatly lukman menin size soragym bar kyn gorman jogabyny yazaýyñda meniñ ayalymyñ boýy 1.45 cm aýalym hazir gowreli 22.07.2016 da wagty dolya ayalym dogyp bilermi[/quote]<br /><br />Ayalyng boyy bilen dogurmak ukybynyg...

[quote name="aman"]Salam hormatly lukman menin size soragym bar kyn gorman jogabyny yazaýyñda meniñ ayalymyñ boýy 1.45 cm aýalym hazir gowreli 22.07.2016 da wagty dolya ayalym dogyp bilermi[/quote]<br /><br />Ayalyng boyy bilen dogurmak ukybynyg arasynda hic hili baglanshyk yooook!

Dowamy
Betje
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam hormatly lukman menin size soragym bar kyn gorman jogabyny yazaýyñda meniñ ayalymyñ boýy 1.45 cm aýalym hazir gowreli 22.07.2016 da wagty dolya ayalym dogyp bilermi

aman
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location