ŞOWLULYGA GETIRJEK ÇÄRELER

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.58 (12 Ses)

Hormatly okyjy!

Barlag çärelerini geçirmezden anyk jogap bermek kynçylyk döredip biler. USB-gy netijesinde jyns agzalarynyň ýagdaýyny kesgitleme, aýal öýjükleriniň emele geliş häsiýetini, jyns gormonlarynyň we prolaktin gormonynyň derejesini, bedendäki alamatsyz geçýän ýokançlyklaryň görnüşlerini anyklama ýagdaýy aýdyňlaşdyrmaga kömek edip, sizi indiki göwreliligiň oňaýly we üstünlikli geçmegine taýynlamaga ýardam berer. Size ginekolog we maşgala lukmanynyň, görkezme bilen endokrinolog lukmanynyň barlaglaryny geçmek we degişli bejergisini almak zerurdyr.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 2568 gezek okalan

Teswirler (4)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Berdi

Салам лукман. Сорамак бирхилли велин, бирзады билесим гелйа. Гызын гыз далдигини надип билмели эгер онун пердеси тикилен болса?

 
  1. Osman

Salowmaleykim hormatly Lukman. Adamyñ yuzunde peşehorda emele gelýä kijijekkä peşehordalaryñ emi barmydyr. Eger bar bolsa giñişleýin düşündiräýiñ sag boluñ Alla razy bolsun!!!

 
  1. Lukman

Aman!<br /><br /> Çagaňyň kellesini görmezden anyk jogap bermek kynçylyk döredýär. Dörän alamatlar kelläniň derasty gatlagyna gan ýygnanmamy ýa-da süňkiň üstki gatlagynyň aşagyna gan toplananmy- ony diňe barlag netijesinde kesgitläp bolar. Size...

Aman!<br /><br /> Çagaňyň kellesini görmezden anyk jogap bermek kynçylyk döredýär. Dörän alamatlar kelläniň derasty gatlagyna gan ýygnanmamy ýa-da süňkiň üstki gatlagynyň aşagyna gan toplananmy- ony diňe barlag netijesinde kesgitläp bolar. Size dörän şikeslenmäni we şonuň bilen baglylykda nerw ulgamynyň bozulma alamatlarynyň barlygyny ýa-da ýoklugyny anyklamak üçin maşgala lukmanyna we newropatolog lukmanyna ýüz tutmagy maslahat berýäris.

Dowamy
 
  1. aman

Salam hormatly dokdarlar meniñ ýakynda oglym boldy indi3 gun boldy doglanyna oglymyn kelesi gogeripdir agramy ulyrak gelip kellesi gysylypdyr oglym kemala gelermi

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location