GÖWREDE ÇAGA GALYP BILERMI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.56 (27 Ses)

Hormatly okyjy!

Aýalyň jyns agzalarynyň çygjarmagy onuň jynsy höwesine, bedeniň duýgur nokatlarynyň gyjyndyrylmagyna baglydyr. Jyns agzalarynyň guraklygy bilen önelgesizligiň baglanşygy ýokdur. Lukmanlaryň bellemegine görä, toýdan soňky kadaly är-aýal gatnaşyklaryna garamazdan, bir ýylyň dowamynda çaga galmasa, önelgesizlik ýagdaýynyň bardygyndan habar berýändir.

Är-aýal gatnaşyklatynyň üsti bilen biri-biriňizi öwrenmegiňizi maslahat berýäris we çaga galmazlyk meselesinde sabyrly bolmagy ündeýäris.Wagtyň geçmegi bilen bu meselede kynçylyk ýüze çyksa, aýalyňyzyň ginekolog lukmanyna barlag üçin ýüz tutmagyny maslahat berýäris.

Saýtyň lukmany.

  • 11340 gezek okalan

Teswirler (3)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Gowher

Men durmusa cykanyma 3 ay boldy mende caga galanok lukmana barlatsam gowy diyya

 
  1. Merdan

Gyz erkek bn gatnaşyk etmesede onuň göwresinde çaga galyp bilermika, öz özüniň islemegi bilen baglanşykda, daş gulakdan eşidişime göra bolýan zat diýýaler, siz nahili maslahat berip bilersiňiz lukman

 
  1. Aly

Sabyr ediñ

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location