Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ÇAGALARYŇ ARASYNDAKY ÝYGYLYK NÄÇERÄK BOLSA GOWY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.17 (6 Ses)

Hormatly okyjy!

Lukmanlaryň bellemegine görä, çaga dogrumlaryň arasynyň 2-2,5 ýyl bolmagy aýal bedeniniň öňki dogrumdan soň doly dikelip ýetişmegine ýardam berýär.

Operatiw dogrumdan (Kesarewo kesimi) soň, ginekolog lukmanlar 3 ýyl göwrelilikden goranmagy maslahat berýärler. Ýöne çaga dogrumlaryň arasyny 5 ýyldan uzaga gijikdirmek hem aýal bedeninde "durgunlylyk" ýagdaýynyň emele gelip, hemme üýtgemelere täzeden "kynlyk bilen öwrenişme" kynçylygyny ýüze çykaryp biler.

Hormat bilen, saýtyň ginekolog lukmany.

  • 3222 gezek okalan

Teswirler (0)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location