Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ÇALT DOGURDÝAN UKOLLAR

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.86 (7 Ses)

Hormatly okyjy!

Dogrum güýçlerini tijendirýän dermanlary ulanmak anyk görkezmeler esasynda (dogrum güýçleriň gowşaklygynda, aşa göterilen göwrelilikde we başgalar) alnyp barlyp, olary ulanmaga garşy görkezmeleriň hem bardygyny belläsimiz gelýär.

Kadaly başlanyp, dowam edýän dogrumlarda beýle sanjymlary, esasan hem aýallaryň uçdan tutma hemmesine asla ulanmaýarlar. Olary ýerliksiz ulanma dürli gaýraüzülmelere (çaganyň kislorod ýetmezçiligi, dogrum burgularynyň kadasyzlygy, ýatgynyň ýyrtylmagy) getirip bilýär.

Hormat bilen, saýtyň ginekolog lukmany.

  • 3171 gezek okalan

Teswirler (3)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Lukman

Hormatly Bahar!<br /> Göwrelilik psoriazyň doly bejerilmegine getirmese hem, göwreliligiň geçişinde (esasan hem onuň birinji üç aýlygynda)keseliň alamatlarynyň gowşaýandygyny, geçirilen barlaglar aýan etdi.Onuň şeýle bolmagyna endokrin...

Hormatly Bahar!<br /> Göwrelilik psoriazyň doly bejerilmegine getirmese hem, göwreliligiň geçişinde (esasan hem onuň birinji üç aýlygynda)keseliň alamatlarynyň gowşaýandygyny, geçirilen barlaglar aýan etdi.Onuň şeýle bolmagyna endokrin üýtgeşmeler sebäp bolýandyr.Ýöne meýilleşdiriljek göwrelilik barada öz dermatolog lukmanyňyzy habarly etmek zerurdyr.Göwrelilik döwründe psoriaza garşy kabul edilýän käbir dermanlaryň çaga ýaramaz täsiriniň bardygyny göz öňüne tutyp, lukman size başga bejergini bellemäge kömek eder.

Dowamy
 
  1. Bahar

Salam lukman.Men 10. Yyldan bari chaga dogrup goremok. Yone menin 9 yashly oglum bar. Indi bolsa mende psoriaz deri keseli peyda boldy. Egerde men dogursam shu psoriaz gidermika. Sizden hayysht maslahat berin.

 
  1. ahmet

ukusyzlygyñ sebäpleri?

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location