AŞ SAÝLAMA

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.50 (4 Ses)

Hormatly okyjy!

Göwrelilik wagty doňdurma iýmegi gadagan etmäge hiç hili esas ýokdur. Ýöne doňdurmanyň tagamlylygyna garamazdan, pes temperatura ýokary dem alyş ýollaryna öz täsirini ýetirip, sowuklama ýagdaýlarynyň ýüze çykmagyna sebäp bolup biler. Ýokançly bakteriýalaryň we wiruslaryň bolsa çaga düwünçegine hem-de onuň ýoldaşyna zyýanly täsir etjegi ikiuçsuzdyr.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

<<<>>>>

  • 3072 gezek okalan

Teswirler (0)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location