Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

AŞ SAÝLAMA

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.50 (4 Ses)

Hormatly okyjy!

Göwrelilik wagty doňdurma iýmegi gadagan etmäge hiç hili esas ýokdur. Ýöne doňdurmanyň tagamlylygyna garamazdan, pes temperatura ýokary dem alyş ýollaryna öz täsirini ýetirip, sowuklama ýagdaýlarynyň ýüze çykmagyna sebäp bolup biler. Ýokançly bakteriýalaryň we wiruslaryň bolsa çaga düwünçegine hem-de onuň ýoldaşyna zyýanly täsir etjegi ikiuçsuzdyr.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

<<<>>>>

  • 3252 gezek okalan

Teswirler (4)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. nurgozel

4 aylyk wagty duye calyn peydasy yada zyyany bsrmyka

 
  1. nurgozel

duye calyn zyyany we peydasy barmyka

 
  1. annagozel

duye calyn zyyany we peydasy barmykw

 
  1. Melek

Aş saylama gowreli bolanyndan nace wagt son yuze cykya

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location