Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

EKIZ ÇAGA DOGRUP BILERINMI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.27 (11 Ses)

Hormatly okyjy!

Ekiz dogurma ähtimallygy  nesil yzarlama häsiýetine hem bagly bolup, ol tohum daragtynyň enelik (adamyň ejesi tarap) zynjyry arkaly nesil yzarlaýandyr. Siziň ejeňiz ekiz bolsa, ekiz dogurma  ähtimallygy 55-65% ýokarlanyp bilýändir. Eger adamyňyzyň hem ejesi tarapda ekiz dogurma hadysasy syn edilýän bolsa, bu ähtimallyk has hem ýokarlanýandyr.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

<<<>>>

  • 4205 gezek okalan

Teswirler (1)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. merdan

eger gelinin ekiz bolsa boljak cagan ekiz bolup bilermi?

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location