Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ÇAGA GALARMYKA?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.10 (10 Ses)

Hormatly okyjy!

Eger gelniňiz çagany emdirýän bolsa, aýbaşy kadaly gelmän hem bilýär. Şeýle ýagdaý süýdi bölüp çykaryjy gormonyň ýumurtgalyklaryň işini togtadýanlygy bilen düşündirilýandir. Ýöne aýbaşy gelmese hem, wagtal-wagtal aýal öýjükleriniň emele gelmegi netijesinde göwreliligiň galma töwekgelçiliginiň ýokarlanmagy mümkindir. Eger siz häzir çaganyň dogmagyny meýilleşdirmeýän bolsaňyz, göwreliligiň öňüni alyş serişdelerinden peýdalanmaklygy maslahar berýärin.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 4782 gezek okalan

Teswirler (3)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. arslan

Lukman caga galmazlygyn onuni nadip almaly

 
  1. kemal

HORMATLY LUKMAN!<br />Eger-de caga galan bolsa gyzyn aybashy gelip bilermi?

 
  1. merjen

Hormatly lukmanlar! Eger , hacanda caga galan yagdayynda zenenyn aybashy gelip bilermi?

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location