Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

EMELI TOHUMLANDYRMA

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.36 (11 Ses)

Hormatly Aman!

Önelgesizlige getiren sebäpleri anyklap we bejergi çärelerini geçirmek, şonuň ýaly-da, ekstrakorporal tohumlanmany geçirmek üçin görkezmeleri kesgitlemek üçin Aşgabat şäherinde ýerleşýän "Ene mähri" merkezine ýüz tutyp bilersiňiz. Ýüz tutýan jübütleri barlagdan geçirme we ýüze çykan bozulmalary aradan aýryp, tohumlanmanyň şowly geçmegi üçin taýarlyk çäreleri, bozulmalaryň häsiýetine görä dürli möhletleri düzüp biler. Bu çäreleriň dowamlylygy we şowly geçme mümkinçiligi barada takyk maglumaty, barlaglardan soň lukman kesgitläp biler.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 3610 gezek okalan

Teswirler (6)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Dowramgeldi

Salam lukman sizden bir hayysdym bar

 
  1. arslan

Haladym saydynyzy dine peydaly zatlar bar

 
  1. arslan

A

 
  1. ahmet

Salam Lukman! Bizin toy edenimize 4 ay boldy cagamyz galanok ikimizin yashymyzam19 name sebapdenka bilemizok komek etseniz gaty minnetdar bolardyk hayys sizden!

 
  1. Lukman

Çeper!<br /> Çagaňyzyň wagtyndan öň doglup, 4 aýdan soň aýrylmagyna näme sebäp bolduka? Siz barlaglardan geçdiňizmi we Sizde nähili bozulmalary anykladylar? Size nähili bejergi berdiler? Saglygyňyzyň we önelgelilik ulgamynyň ýagdaýyny anyklamaga...

Çeper!<br /> Çagaňyzyň wagtyndan öň doglup, 4 aýdan soň aýrylmagyna näme sebäp bolduka? Siz barlaglardan geçdiňizmi we Sizde nähili bozulmalary anykladylar? Size nähili bejergi berdiler? Saglygyňyzyň we önelgelilik ulgamynyň ýagdaýyny anyklamaga ýardam berýän barlaglaryň netijelerini bilmezden, dogry we peýdaly maslahat bermek kynçylyk döredip biler.

Dowamy
 
  1. ceper

Salam men gowramde galanok .bir cagam boldy 8 aylyk bolup doguldy 4 ay yashap ayryldy. Indem bir yyldan gecdi gowramde galanok. Bejergem aldym. Shol bejerginin alty ay cenli guyji bar eken. Manada maslahat berayseniz? Lukman!

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location