Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ÝUMURTGA ÖÝJÜGINIŇ AÝRATYNLYGY

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.50 (6 Ses)

Hormatly okyjy!

Aýal we erkek fiziologiýasy özboluşly aýratynlygy bilen tapawutlanýandyr. Ýetişen aýal öýjükleriniň ýümurtgalykdan çykyp, ýatgy turbajyklarynyň ösüntgileri tarapyndan "gapyp alynmagy" hem-de turbajyklaryň içine düşürilmegi aýbaşy halkasynyň (esasan onuň ortasynda) belli günlerinde bolup geçýändir. Şol günler hem göwreliligiň emele gelmegi üçin ýaramly fiziologiki günler bolup, jynsy öýjükleriň birleşmegi netijesinde çaga düwünçegi ýatgy turbajyklaryň içinde emele gelýändir. Göwreliligiň bolmadyk ýagdaýynda, aýal öýjügi "ölýändir" (ol ortaça 24-48 sagat ýaşaýar) we onuň çykan düwme görnüşli emele gelmesi (follikul) üýtgemelerden söň "ýitip gidip", ýatgyda aýbaşy gelmegini üpjün edýän hadysalar başlanýandyr. Bu fiziologiki hadysalaryň hemmesi çylşyrymly endokrin üýtgemeler arkaly amala aşyrylyp, aýalyň seksual isleginiň ýa-da gyjynmasynyň döremegi, aýal öýjükleriniň emele gelmegine täsir edip bilýän däldir.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 2702 gezek okalan

Teswirler (2)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Lukman

Jeren!<br /> Adamyňyzda haýsy witamin ýetmezçiligi bar? Witaminleriň dürli görnüşiniň ýetmezçiligi dürli-dürli alamatlar bilen ýüze çykyp, dürli bozulmalara getirip biler. Meselem, gan azlylyk, nerw ulgamynyň näsazlyklary,immun ulgamynyň...

Jeren!<br /> Adamyňyzda haýsy witamin ýetmezçiligi bar? Witaminleriň dürli görnüşiniň ýetmezçiligi dürli-dürli alamatlar bilen ýüze çykyp, dürli bozulmalara getirip biler. Meselem, gan azlylyk, nerw ulgamynyň näsazlyklary,immun ulgamynyň gowşamagy, deri keselleri,dölüň hil taýdan üýtgemegi we başgalar. Göwreliligi meşilleşdirmezden öň, jübütlere saglyk babatda barlagdan geçip, görkezme boýunça taplandyryjy bejergini almak peýdaly bolup biler.

Dowamy
 
  1. Jeren

Salam hormatly saytyn okyjylary menin adamymyn witamib yetmezciligi bar sol yetmezcilik hem menin chagamy zyyan yetirip bilermika? Sol barada bir maslahat berayseniz

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location