Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ÇAGA ÜÇIN ZYÝANLYMY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 2.50 (2 Ses)

Hormatly okyjy!

Eger göwreli aýalyň jyns agzalaryndan gan we çaganyň ýansuwlary gelip başlasa, çagany dogurtma zerurlygy ýüze çykýandyr. Çünki çaga ýansuwlarynyň gitmegi, çagada ýokançly ýagdaýlaryň döreme töwekgelçiligini ýokarlandyrýar. Dogrumy tijendirmegiň hemme düzgünleri berjaý edilende we hemme dörän ýagdaýlar göz öňüne tutulanda, bu sanjymy ulanma aýal we çaga üçin howpsuzdyr.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

<<<>>>

  • 2758 gezek okalan

Teswirler (0)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location