AŞ SAÝLAMA KYNÇYLYKLARY

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.60 (5 Ses)

Hormatly okyjy!

Aş saýlama alamatlary ýüze çykanda ýagsyz, gaty gyzgyn bolmadyk naharlary ýygy-ýygydan iýmek (günde 5-6 gezege çenli), suwuklyklary bolsa nahar kabul etmeleriň arasynda içmek maslahat berilýändir. Aş saýlama alamatlary güýçli derejede ýüze çykyp, beden suwsuzlanmasy ýagdaýy dörände, serukal, doprokin, toksikoz-stop ýaly serişdeleri ulanma we bedene damja görnüşde erginleri (dekstroza, duz saklaýjy erginleri) göýberme zerurlygy döreýändir. Orta we agyr derejeli aş saýlama keselhanada bejerilýär. Sag böwregiň agyrmasy bar bolan böwrek keseliniň beterleşmegi ýa-da güýçli aş saýlamanyň gaýraüzülmesi höküminde döräp biler. Zerur barlaglary (peşewiň we ganyň umumy barlagy, peşewiň asetona barlagy, böwregiň, bagryň USB-ny we baş.) geçip, bejergini almak üçin degişli Saglyk öýüňiziň aýal lukmanyna haýal etmän ýüz tutmak zerurdyr.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 3414 gezek okalan

Teswirler (0)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location