TOSLAMAMY ÝA-DA HAKYKAT?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (5 Ses)

Hormatly okyjy!

Ýokarda agzalyp geçilen yrym ylmy esassyz bolup, lukmançylyk ylmy tarapdan düşündirişe eýe bolan düşünje däldir. Dogrumdan soňky irki möhletde, ýaňy doguran aýalyň umumy ýagdaýyna gözegçilik edip, dögrum ýollary barlagdan geçirilýän wagty, elbetde, aýal bilen sözleşmek üçin onuň uklamazlygy zerurdyr. Aýal çaga dogurdylýan otagda 2 sagat gözegçilikde bolup, dogrumdan soňky otaga geçirilensoň, aýal üçin ýatyp dynç almak peýdaly hasaplanýandyr. Onda-da lukmanyň kadaly gözegçiligi dowam etmelidir.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 2688 gezek okalan

Teswirler (3)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Beg.

Toslama bilen hakykatyň arasy ýer bilen gök ýalydyr. Toslama akyly pes adamlaryň pişesidir.

 
  1. Emine.

Toslama özüňi, şonuň bilen birlikde özgeleri hem aldamak bilen deňdir. Toslama ynanýan adamlar nalajedeýin bolýarlar, olar sähelçe zatdan, ýagny çybyndan düýe ýasajak bolup dyrjaşýarlar.

 
  1. Weýis.

Toslamalar öňem bolupdyr, häzirem bar, soňam bolar, ýöne olara pikir berip ýörmek diňe başyňy agyrtmakdan başga zat däl.

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location