ÇAGA ÝAN SUWLARYNYŇ HAPALANMAGY

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.10 (10 Ses)

Hormatly okyjy!

Çaganyň ýan suwlarynyň hapalanmagy onuň dowamly kislorod ýetmezçilikli ýagdaýa düşenliginden habar berýär. Enäniň dürli keselleri- ýörek-damar we peşew-çykaryş ulgamynyň keselleri, gan azlylyk, süýji keseli, dürli ýokançlyklar ene-çörekçe-çaga gan aýlanşygynda bozulmalaryň döremegine getirip, kislorod ýetmezçiliginiň sebäbi bolýandyr. Kislorod ýetmezçiligi çaganyň artbujagynyň gysylyp, ilkinji çaga täretiniň-ýaşylymtyl reňkli mekoniniň çykyp ýan suwlarynyň hapalanmagyna getirýär.

Bu ýagdaýyň bejergisinde sebäp bolan keseli bejermek, ýatgy-çaga gan aýlanşygy gowulandyrýan (aktowegin, trental), çörekçäniň kislorody kabul edişini ýeňillerşdirýän(essensiale), kislorod üpçünçiligini ýokarlandyrýan (glýukoza, C witamini, E witamini) serişdeleri kabul etmek peýdaly netijeleri berer. Bejergi tapgyry geçenden soň, gaýtadan çaganyň ultrases barlagyny, 19-24 hepde aralygy doppler barlagyny geçme, çaganyň we onuň ýan suwlarynyň, gan aýlançygynyň ýagdaýyna gözegçilik etmäge kömek eder. Öz lukmanyňyzyň gözegçiliginde boluň.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 • 2633 gezek okalan

Teswirler (9)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
 1. Lukman.

Bahar!<br /> Ýokardaky jogapda görkezilşi ýaly, çaga ýan suwlarynyň hapalanmagy netijesinde bellenilýän bejergi oňa getiren sebäpleri aradan aýyrmaga, çaganyň kislorod bilen üpçünçiligini kadalaşdyrýan derman serişdeleri ulanmaga gönükdirilen...

Bahar!<br /> Ýokardaky jogapda görkezilşi ýaly, çaga ýan suwlarynyň hapalanmagy netijesinde bellenilýän bejergi oňa getiren sebäpleri aradan aýyrmaga, çaganyň kislorod bilen üpçünçiligini kadalaşdyrýan derman serişdeleri ulanmaga gönükdirilen bolmalydyr. Siziň geçen barlaglaryňyzyň netijesine we göwreliligiň gidişinde ýüze çykan ýagdaýlara seljerme berip, degişli bejergini almak üçin, Size gözegçilik edýän lukmanyň maslahatyny almak netijeli bolar.

Dowamy
 
 1. bahar

Salam menin gowramdaki çaga 23 hepde ýan suwy hapa diyyaler munun üçin name liçenýa alynsa gowy bolar

 
 1. sohrat

Yan yoldasyn gowreliligini nadip bilmeli

 
 1. Lukman

Hormatly Bahar!<br /> Siziň keselhanadan bejergi alyp çykanyňyz begendirýär we bejerginiň netijeli bolmagyny hem-de Ene diýen belent ada sag-aman ýetmegiňizi arzuw edýäris.<br /> Bejerginiň zyýansyzlygy babatda degerli maslahat bermek üçin, alýan...

Hormatly Bahar!<br /> Siziň keselhanadan bejergi alyp çykanyňyz begendirýär we bejerginiň netijeli bolmagyny hem-de Ene diýen belent ada sag-aman ýetmegiňizi arzuw edýäris.<br /> Bejerginiň zyýansyzlygy babatda degerli maslahat bermek üçin, alýan derman serişdeleriňiziň görnüşini bilmek netijeli bolardy. Lukmanyňyz tarapdan keselhana ýerleşdirilmegiňiz bolsa, eýýäm beriljek bejerginiň çaga üçin zyýansyz boljagyndan güwä geçýär.Berlen umumy soraga anyk jogap berme mümkinçiligiň bolmazlygy, Siz tarapdan takyk maglumatlaryň ýoklugy bilen bagly boldy.

Dowamy
 
 1. Okyjy.

Okyjy bahar! Bagyşlaň, saýt size "skoraýa pomoş" däl-ä, häh diýeňde mäh diýer ýaly. Onsoň hem seniň ýagdaýyňy gören, bejergi berýän we beren lukmandan şol wagt sorap bolanokmy!?

 
 1. bahar

Sagbolyň beren maslahatyňa men eýýäm bijergimi alyp çykdym indi kesel bolmakam öňünden maslahat soraryn nesip bolsa jogaby wagtynda berler ýaly.

 
 1. bahar

27 hepde ppn 1nji a dereje kop suwlylyk diyip 7gunlik yatymlayyn bejergi alyaryn, bejergi caga ucun zyyansyz bolarmyky lukman hemde shu barada gysgajyk aydaysanyz sagbolun.

 
 1. Saglyk

Okyjy Durmuş salam! Näme diýjek boldyňyz. Saglyk diňleýär, pikirleriňize, teklipleriňize sabyrsyzlyk bilen garaşýar.

 
 1. durmush

Salam saglyk

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location