Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

GÖWRELI BOLUP BILMEZLIK KYNÇYLYGY

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.56 (34 Ses)

Hormatly Perhat!

Önelgesizlik kynçylygy babatda barlag geçirme önelgelilik ulgamyny hemmetaraplaýyn barlama çärelerini öz içine alýandyr. Sowuklama hadysasynyň bejerilendigine göz ýetirilen bolup, gerekli netije alynmadyk bolsa barlag çärelerini dowam etmek ýerlikli bolar. Barlag lukmanyňyzyň bellän görkezmeleri boýunça gelniňiziň endokrin ulgamynyň ýagdaýyny anyklamak (jyns gormonlaryna barlag, galkan şekilli mäziň işjeňligini anyklamak), ýumurtgalyklarda aýal öýjükleriniň emele gelşini kesgitlemek ýaly çäreleri öz içine alyp biler. Önelgesizlik meselelerinde erkek adamynyň önelgelilik ulgamy hem (jyns agzalaryň USB-gy, dölüň hil we mukdar taýdan görkezijileri we başgalar) barlanylýandyr.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 10491 gezek okalan

Teswirler (7)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Maksat

1<br />Salam lukman aga men oylenenime 3yyl boldy ne ucindir caga galanok sowuklama we biligowsak tohum tutujylygam pes diydi lukmanlar emma hic bir licenya tasir edenok nname maslahat berip bilersiniz

 
  1. Maksat

Salam lukman aga men oylenenime 3yyl boldy ne ucindir caga galanok sowuklama we biligowsak tohum tutujylygam pes diydi lukmanlar emma hic bir licenya tasir edenok nname maslahat berip bilersiniz

 
  1. mekan

Salam lukman caga galmasa name etmeli jogap yazayyn

 
  1. sahra

Hormatly lukman men 37 yasymda cagam bolanak 2002de<br />durmusa cykdym 2003de bir oglym bolly sondan son bolanak.

 
  1. Dowlet Amangeldiyew

Salam lukman aga. Erkeklik dölünin guyclenmegi ucin name etmeli? We naili zatlar iymeli.maslahat berseniz

 
  1. Allan

Salam

 
  1. Tacmyrat Gullyyew

Salam lukman aga men oylendim yone hichili caga galdyryp bilemok onun sebabem gelnimin cep ceti sowuklapdyr sona name maslahat beryaniz

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location