Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ÝETGINJEKLIK DÖWRI WE GORAGLYLYK SERIŞDELERI

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.29 (17 Ses)

Hormatly okyjy!

Ýetginjeklik döwründe jyns gatnaşyklary başlama iki tarapdan hem uly jogapkärçiligi we taýýarlygy talap edýändir. Çünki bu meselä geleňsiz çemeleşmäniň dürli kynçylyklara getirip (jyns gatnaşyklary arkaly geçýän keseller, islenilmedik göwrelilik we başgalar), geljekde jynsy gatnaşyklary we maşgala gurma meselelerine degişli düşünjeleriniň ýoýulmagyna getirip biler.

Ýetginjeklik döwründe göwreliligiň öňüni alyş serişdeleri höküminde prezerwatiwleri we utgaşdyrylan aýal gormonlarynyň gerdejiklerini maslahat berip bolar. Gormonal serişdeleriniň ilkibaşda ginekolog lukmany tarapyndan saýlanylmalydygyny we olary belli tertipde kadaly kabul etmegiň möhümdigini belläsim gelýär.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 3606 gezek okalan

Teswirler (2)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Alty

Onda dine yaladaymasan yada barmaklaymasan

 
  1. aman

Amyn turup baryamy son yaly a gyz

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location