Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

HAÝSY MÖHLETDE DOGURMAK HOWPSUZ?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.29 (17 Ses)

Hormatly okyjy!

Enesiniň içinde ösýän çaga 36 hepdeden (doly dokuz aý) soňky möhletde doly kemala gelen we daşky gurşawyň şertlerine uýgunlaşmaga ukyply hasaplanýar. Ondan irki hemme möhletlerde hem çaganyň dogulmagy wagtyndan öň hasaplanyp, dürli kynçylyklaryň (nerw ulgamyň näsazlyklary, dem alyş kynçylyklary, ýokançlyklara garşy durmanyň gowşaklygy we başgalar) döremegine getirip biler. Şol sebäpli hem, wagtyndan öň dogma howpunyň alamatlary ýüze çykanda (garynda agyrylar, jynshanadan gan gelme) tizden-tiz bejergini geçirme möhüm bolup durýandyr.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 3392 gezek okalan

Teswirler (5)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Lukman

Aýna!<br /> Buşluk suwlary gidensoň dörän ýagdaýa baha bermek üçin lukmanyň gözegçiligini geçmek juda zerurdyr.Dogrum ýollaryň taýynlygy, çaganyň ýagdaýyna baglylykda geçirilmeli çäreleriň tertibi bellenilip bilner.Eger dogrum burgulary özbaşdak...

Aýna!<br /> Buşluk suwlary gidensoň dörän ýagdaýa baha bermek üçin lukmanyň gözegçiligini geçmek juda zerurdyr.Dogrum ýollaryň taýynlygy, çaganyň ýagdaýyna baglylykda geçirilmeli çäreleriň tertibi bellenilip bilner.Eger dogrum burgulary özbaşdak başlamasa, ýörite derman serişdeleriň kömegi bilen dogrumy oýandyrma çäresi geçirilip, ol lukmanyň ünsli gözegçiligi astynda alnyp barylmalydyr.

Dowamy
 
  1. ayna

suwun gidenden son togun tutmasa derman bilen togun tutar yaly edip bolyamya

 
  1. ayna

men suwum gitdi yone togum tutanok natmeli dermanlar bilen tog tutdyryp bolyamy

 
  1. adam

salam. maslahat berin adamlar, bir ayal doganymyz 11-nji gowreliligi keserewa boldy we cagasy uzak yashamady. indi 2-nji gowreliligi hazir 7 ayy dolup 8-e gitdi. caga towy tutyarmysh. lukmanlar entak cagan oykeni osmedik diyyaler, shol sebapli...

salam. maslahat berin adamlar, bir ayal doganymyz 11-nji gowreliligi keserewa boldy we cagasy uzak yashamady. indi 2-nji gowreliligi hazir 7 ayy dolup 8-e gitdi. caga towy tutyarmysh. lukmanlar entak cagan oykeni osmedik diyyaler, shol sebapli entak dogurtmayarlar. sizden hayysym dogrum towlary tutmaz yaly name norodny medot bejergi etmeli. dogtarlar anaprilin we genipral tabletkasyny atmagy maslahat beripdirler.

Dowamy
 
  1. Mekan

Salam lukman виагра barada gurrun berayseniz .Biz sizden hoshal bolardyk

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location