Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

IRDEN DÖREÝÄN EREKSIÝA ZYÝANLYMY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.07 (14 Ses)

Hormatly okyjy!

Irdenlerine öz-özünden döreýän ereksiýa (ujydyň gönelmegi) – bedende bolýan kadaly fiziologiki hadysadyr. Bu hadysa jynsy gowşaklykdan kösenmeýän erkek adamlaryň hemmesine mahsusdyr.

Özbaşdak döreýän ereksiýa dine irdenlerine bolman, eýsem uky wagty, bir gijede 3-5 gezege çenli bolup biler. Beýle ereksiýa gije beýniniň işjeňliginiň ýokarlanyp, düýş görülýän döwründe döreýär. Ýöne onuň döremegi görülýän düýşleriň mazmunyna bagly däldir. Hiç hili erotiki mazmunly düýşler görülmese hem ereksiýa ýüze çykyp biler. Adatça ol 20-30 sek, ýöne käwagtlar 2 sagatdan hem köp dowam edip bilýär. Özbaşdak döreýän ereksiýa dune uly erkek adamlarda bolman, oglanjyklarda hem ýüze çykyp biler.

Irdenki ereksiýa peşew haltanyň dolmagy we oňurganyň ereksiýa gözegçilik ediji nerw süýümleriniň gyjyndyrylmagy netijesinde hem döräp biler.

Lukmanlar irden döreýän ereksiýanyň görkezijilerini jynsy gowşaklygyň häsiýetini kesgitlemek üçin ulanýarlar. Onuň üçin ujyda ýuka kagyzdan edilen halkajygy geýdirýärler. Eger 2-3 gije kagyz halkajyk ýyrtylman galsa, onda erkek adamda bu ugurda kynçylygyň dörändigini aňladyp, ýörite serişdeler bilen bejergini geçirme talaby döreýär.

Şonuň ýaly-da, ereksiýa kynçylyksyz gündiz bolup, gije bolmasa, ol hem psihiki kynçylyklaryň bardygyndan habar berýär.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 3693 gezek okalan

Teswirler (7)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. abdulla

Lukman epileptolog bizin yurdymyzda barmy <br />bolsa śolaryn salgysyny bermeginizi haÿysh edÿerin!!!

 
  1. Lukman

Abdulla!<br /> Garaguş keselini bejerýän epileptolog lukmanlary barada maglumatymyz ýok, ýöne şeýle näsaglaryň nerw keseller merkezlerindäki we keselhanalardaky newropatolog lukmanlarynyň gözegçiliginde bolýandygyny siz bilýän bolsaňyz gerek....

Abdulla!<br /> Garaguş keselini bejerýän epileptolog lukmanlary barada maglumatymyz ýok, ýöne şeýle näsaglaryň nerw keseller merkezlerindäki we keselhanalardaky newropatolog lukmanlarynyň gözegçiliginde bolýandygyny siz bilýän bolsaňyz gerek. Häzirki wagtda garaguş keseliniň eke-täk bejergisi-ýörite derman serişdelerini ulanyp, olary uzakmöhletleýin kabul etmekdir. Eger tutgaýlar köpelip, aralary ýygylaşýan bolsa, onda bellenen derman serişdesine öwrenşilmäniň dörän bolmagy, dermanyň mukdarynyň ýeterlik bolmazlygy ýa-da derman serişdäniň hakyky görnüşiniň ýerini tutujy, hili pes dermany ulanýandygyňyz babatda soraglary çözmek üçin öz gözegçiliginde duran lukmanyňyza ýüz tutmak netijeli bolar.

Dowamy
 
  1. abdulla

Lukman Garagush keselinin nedip bejermeli <br /> Śu kesel bilen iśleyen lukman bolsa olar bilen nedip habarlaśmaly <br />5 yashyndan beri keselep gelyer daśary ÿurt lukmanlarynada ÿüz tutuldy śondada galanok śumagt 18 ÿaśynda wagt geçdigiçe...

Lukman Garagush keselinin nedip bejermeli <br /> Śu kesel bilen iśleyen lukman bolsa olar bilen nedip habarlaśmaly <br />5 yashyndan beri keselep gelyer daśary ÿurt lukmanlarynada ÿüz tutuldy śondada galanok śumagt 18 ÿaśynda wagt geçdigiçe <br />tutmasy köpelip barÿa

Dowamy
 
  1. Lukman

Maks!<br /> Eger göwreliligiň galany test barlagy ýa-da ultrases barlagy esasynda anyklanylan bolsa, siziň gelniňizi biynjalyk edýän alamatlar düwünçegiň düşme howpunyň dörändiginden habar berýär.Bu ýagdaýda lukmanyň barlagyndan soň,bejergi...

Maks!<br /> Eger göwreliligiň galany test barlagy ýa-da ultrases barlagy esasynda anyklanylan bolsa, siziň gelniňizi biynjalyk edýän alamatlar düwünçegiň düşme howpunyň dörändiginden habar berýär.Bu ýagdaýda lukmanyň barlagyndan soň,bejergi çärelerini gyssagly geçirme zerurdyr.

Dowamy
 
  1. maks

Lukman hayysh edyan jogap berayin. Caga galanyna bolan bolsa 2hepde bolandyr. Garnynyn ashagynda sanjy bar.

 
  1. maks

Hormatly lukman,toy edenime 2 ay boldy. Hudaya shukur cagamyzam galdy. Yone kawagt gelnimin garnynyn ashagynda burup agraya. Icki eshiginde sahelce damja ganyn yzy bar. Name ucin beyleka?

 
  1. kerwen

Lukman aýalyñ 2 aýlap aýbasy gelmese göwreli bolup bilermi.biz ýörite test etdik ýok diýip görkezdi.ýok bolsa näme üçin aýbasy gelenok.bu barada aýdaýsaňyz!!!!

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location