Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

DÜŞNÜKSIZ ÝAGDAÝ

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.15 (13 Ses)

Hormatly okyjy!

Lukmanlaryň bellemegine görä, 40 ýaşa çenli erkek adamlarda jynsy gatnaşyklardan dowamly saklanmalaryň netijesinde dölde ujypsyz mukdarda ganyň bolmalary kada hasaplanýar. Eger bu ýagdaý ýygy gaýtalanyp, başga alamatlar (gasykda agyry, agyryly peşew etmeler, beden gyzgynynyň ýokarlanmagy) bilen utgaşanda, onda sebäpleri anyklama talaby döreýändir.

Peşew-çykaryş ýollaryň, ýumurtgajyklaryň, tohum haltajygynyň, erkeklik jyns mäziniň alawlama keselleri, jyns gatnaşygy arkaly geçýän ýokançlyklar, jyns agzalaryň täze döremeleri, şikeslenmeler ganly dölüň bolmagynyň sebäbi bolup biler.

Megerem, peşew çykaryş ýolunda galan peşew daşjagaz süýşüp we gan damarlaryny şikeslendirip, dole ganyň düşmeginiň sebäbi bolandyr.

Saglyk ýagdaýyňyz babatda şübhelenmeler bolmaz ýaly urolog lukmanyna çekinmän ýüz tutmaklygy maslahat berýärin.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 2693 gezek okalan

Teswirler (3)

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam lukman mana Ashgabat shaherinde adyny familiyany gizlin saklayan urologiya nirde bardygyny aydaysynyz Urolog lukmany Asgabat shaherinde nirde barka ady familiyan gizlin saklayan

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Salam hormatly lukman sizin maslahatynyz gerek. Men gozum gijeya sonam burnum dykylyp manlayym das toweregi erbet agyrya lukman bu namedenka hayys maslahat berayin. Garasyan

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Men saglyk.info saytynda birnace makalalar okadyp we peydalandym. Menem shu saytyn okyjysy bolasym gelyar

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location