Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

BU IMPOTENSIÝANYŇ ALAMATYMYKA?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.29 (7 Ses)

Hormatly okyjy!

Jynsy gatnaşygy geçirmäge bolan ukyplylygyňyz (ujydyň gönelmegi)  Sizde gowşaklygyň (impotensiýanyň) ýoklugyndan habar berýär.

Seksologlaryň bellemegine görä, tamamlanan jynsy gatnaşykdan soň, belli bir wagtyň dowamynda gatnaşygy täzeden başlap bilmezlik häsiýeti kadaly ýagdaý hasaplanýar.

Döli dökmäniň çaltlaşmagy (wagtyndan öň bolýan eýakulýasiýa) bolsa dürli sebäplere görä ýüze çykyp biler. Onuň sebäplerini takyklamak üçin barlag geçirmek wajypdyr.

Sizi gyzyklandyrýan soraglara has doly jogap almak üçin, saýtymyzda ýerleşdirilen "Jynsy gatnaşygy ajadýan ýene bir sebäp", "Jynsy gowşaklyk" atly makalalary okamagyňyzy maslahat berýäris.

Hormat bilen, Lukman.

  • 2425 gezek okalan

Teswirler (0)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location