Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

UJYDY ULALTMAGYŇ ÇÄRELERI BARMY?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.86 (21 Ses)

Hormatly okyjy!

Ujydy ösdürmek üçin lukmançylykda birnäçe usullar ulanylyp, adamyň umumy ýagdaýyna, endokrin ulgamyň işjeňligine, ujydyň ilkibaşdaky ululygyna baglylykda olary diňe lukman maslahat berip biler (!).

Iň köp ulanylýan usullardan aşakdakylary belläp bolar: 

1. Testosteron gormonynyň peselmegi bilen geçýän endokrin näsazlyklary aradan aýryp, gormon sanjymlary we melhemleri ulanmak. Bejergini we gözegçiligi endokrinolog lukmany amala aşyrmalydyr.

2. Ýörite ekstendor abzalynyň kömegi bilen ujydy uzynlygyna we ýogynlygyna ulaltmak.

Ekstendor ujydyň uzak wagtlap çekilmesini amala aşyrýan ýörite abzal bolup, ony hemişe geýip gezmek zerurlygy ýokdur. Bir günüň dowamynda ony arakesmeler bilen geýip gezmek hem bejerginiň netijeliligine hiç hili täsir edip bilmeýär. Siziň islegiňiz bolsa ony geýip ýatmak hem bolar.

Ekstendorlar peşew bölünip çykma ýagdaýyna, seksual işjeňliginiň derejesine hiç hili täsirini ýetirmeýär. Kadaly ulanylanda, bu usuly ulanan adamlarda 2-3 aýdan ujydyň ortaça 20-25% ulalandygy bellenildi. 

3. Ujydy ulaltmak maksady bilen kosmetologiýa hirurgiýasynda esasan iki usul ulanylýar: 

 • Ujydy ulaltmak üçin – ujydy saklaýan baglaýjylary kesip gowşatmak, ujydyň dartylyp durmasyny gowşadyp, onuň uzynlygyny artdyrýar. Baglaýjylar gaýtadan düşmez ýaly, 5-6 aý ujydy çekip saklaýan enjamlary geýip gezmek zerurdyr. 
 • Ujydy ýogynlygyna ösdürmek – bu maksat üçin ýörite transplantatlar ujyda oturdylýar we gerekli ýogynlyk derejesi gazanylýar.  

Hirurgiki usullaryň hem öz ýetmezçilikleri we gaýraüzülmeleri bolup, urolog lukmanlaryň maslahatyny almak hökmandyr. 

Ujyd juda ynjyk we duýujy agza bolup, ony ulaltmak babatda çäreleri başlamazdan öň çynlakaý pikirleniň. Eger ol kadaly ölçegde we kadaly "işleýän" bolsa, belki bu çäreleriň geregi hem ýokdur?!

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 • 9214 gezek okalan

Teswirler (16)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
 1. bayram

Salam lukman menem so mesele boyunca size yuz tutyan yagny ulaltmak boyunca

 
 1. Kakamyrat

Salam Hormatly Lukman! Birhilegirägem welin meniñ size bir soragym bar! Men 18 ýašymda meniñ ujudym ereksiýa wagtynda 11 sm-e ýetýär. Bu kadaly uzynlykmyka? indi meniñ ösmegini bes etdimika? Meniñ ešidišime görä erkek ujudy 20 ýaša çenli ösmegini...

Salam Hormatly Lukman! Birhilegirägem welin meniñ size bir soragym bar! Men 18 ýašymda meniñ ujudym ereksiýa wagtynda 11 sm-e ýetýär. Bu kadaly uzynlykmyka? indi meniñ ösmegini bes etdimika? Meniñ ešidišime görä erkek ujudy 20 ýaša çenli ösmegini dowam etdirýärmišin! sular barada bilýän zatlaryñyzy ýazmagyñyzy haýyš edýärin! Jogabyñyza sabyrsyzlyk bilen garašýan!

Dowamy
 
 1. Nazar

Jagabyñyz sabyrsyzlyk bilen garašýan!

 
 1. Kakamyrat

Salam Hormatly Lukman! Birhilegirägem welin meniñ size bir soragym bar! Men 18 ýašymda meniñ ujudym ereksiýa wagtynda 11 sm-e ýetýär. Bu kadaly uzynlykmyka? indi meniñ ujudym ösmegini bes etdimika? Meniñ ešidišime görä erkek ujudy 20 ýaša çenli...

Salam Hormatly Lukman! Birhilegirägem welin meniñ size bir soragym bar! Men 18 ýašymda meniñ ujudym ereksiýa wagtynda 11 sm-e ýetýär. Bu kadaly uzynlykmyka? indi meniñ ujudym ösmegini bes etdimika? Meniñ ešidišime görä erkek ujudy 20 ýaša çenli ösmegini dowam etdirýärmišin! sular barada bilýän zatlaryñyzy ýazmagyñyzy haýyš edýärin!

Dowamy
 
 1. Kakamyrat

Salam Hormatly Lukman! Birhilegirägem welin meniñ size bir soragym bar! Men 18 ýašymda meniñ ujudym ereksiýa wagtynda 11 sm-e ýetýär. Bu kadaly uzynlykmyka? indi meniñ ösmegini bes etdimika? Meniñ ešidišime görä erkek ujudy 20 ýaša çenli ösmegini...

Salam Hormatly Lukman! Birhilegirägem welin meniñ size bir soragym bar! Men 18 ýašymda meniñ ujudym ereksiýa wagtynda 11 sm-e ýetýär. Bu kadaly uzynlykmyka? indi meniñ ösmegini bes etdimika? Meniñ ešidišime görä erkek ujudy 20 ýaša çenli ösmegini dowam etdirýärmišin! sular barada bilýän zatlaryñyzy ýazmagyñyzy haýyš edýärin!

Dowamy
 
 1. Erkin

Asakda #8belgili Okyjy agza size yuzlenyan.<br />Siz diyyaniz tuweleme tkm yaslary onsuny uzaltmanda basga zatlary cozilene menzeya diyipsiñ welin, Elbetde her kim ozine gerek zady soramaly bolara .Keypine soralanok bu zatlar hakykatdanam seyle...

Asakda #8belgili Okyjy agza size yuzlenyan.<br />Siz diyyaniz tuweleme tkm yaslary onsuny uzaltmanda basga zatlary cozilene menzeya diyipsiñ welin, Elbetde her kim ozine gerek zady soramaly bolara .Keypine soralanok bu zatlar hakykatdanam seyle bolansoñ soralya.

Dowamy
 
 1. Erkin

Salam hormatly lukman.Şu barada menem oran gyzyklanyan.Sebap yagny meninem ujydymyn uzynlygy adatkydan gysga, Muñ ucin yorite krem bar, Power life atly .Ol Russiya dowletnde 5 sm cenli uzalmana peydasy bar dp mahabatlandyryarlar.Sol Power life...

Salam hormatly lukman.Şu barada menem oran gyzyklanyan.Sebap yagny meninem ujydymyn uzynlygy adatkydan gysga, Muñ ucin yorite krem bar, Power life atly .Ol Russiya dowletnde 5 sm cenli uzalmana peydasy bar dp mahabatlandyryarlar.Sol Power life kremini Bizin yurdumuzda dermanhanalardyr sm lerden tapmak mumkinmika.Yada ol bizde gadaganmyka ulanmak.

Dowamy
 
 1. anna

Men aýalymyñ ýanyna baramda 1nji gezek bolýa 2nji gezek 4-5 sagatdan bolýa muña näme çäre görip bolýa ýene bir zat alkagolly içgileri içen wagtym 1nji gezegem kynlyk bilen zordan diýen ýaly bolýa şu barada anyk maglumat beräýseñiz

 
 1. Okyjy.

"Tüweleme" türkmen ýaş ýigitleriniň durmuşdaky we saglyk bilen bagly hemme problemalary çözülene meňzeýär. Olaryň köpüsiniň pikiri, işi-pişesi "onsunu ulaltmagyň" aladasy bilen ýaşaýar öýdýän.

 
 1. Lukman

Hormatly Begenç we bu sorag bilen gyzyklanýan beýleki okyjylar?<br /> <br /> Saýtymyzyň "Gözleg" bölüminde " Ujydy ulaltma " diýip ýazyp ugratsaňyz, bu mesele barada lukmanyň ýazan makalasy we şuňa meňzeş soraglara lukmanyň beren birnäçe jogaby...

Hormatly Begenç we bu sorag bilen gyzyklanýan beýleki okyjylar?<br /> <br /> Saýtymyzyň "Gözleg" bölüminde " Ujydy ulaltma " diýip ýazyp ugratsaňyz, bu mesele barada lukmanyň ýazan makalasy we şuňa meňzeş soraglara lukmanyň beren birnäçe jogaby bilen tanşyp, özüňiz üçin doly maglumat alyp bilersiňiz.

Dowamy
 
Köpräk teswir ýükle

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location