Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

JYNSY GOWŞAKLYK

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.67 (6 Ses)

Hormatly okyjy!

Jynsy gowşaklyk babatda barlagdan geçip, bejergi almak üçin Enäniň we Çaganyň Saglygyny Goraýyş Ylmy  Kliniki Merkezli hassahanasynyň "Önelgelilik saglygy" bölüminiň  ýa-da "Ene mähri" merkeziniň androlog lukmanlaryna ýüz tutup bilersiňiz.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 3852 gezek okalan

Teswirler (4)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. polo

Ösdirip bolmayamy şol zady(çlen)

 
  1. Lukman

Didar!<br /> Jynsy gowşaklyk kynçylygy barada doly maglumaty saýtymyzda ýerleşdirilen "Jynsy gowşaklyk" atly makaladan alyp bilersiňiz.Ýokarda bellenişi ýaly, bu bozulmanyň bejergisi üçin bejeriş merkezleriň androlog lukmanlaryna ýüz tutup...

Didar!<br /> Jynsy gowşaklyk kynçylygy barada doly maglumaty saýtymyzda ýerleşdirilen "Jynsy gowşaklyk" atly makaladan alyp bilersiňiz.Ýokarda bellenişi ýaly, bu bozulmanyň bejergisi üçin bejeriş merkezleriň androlog lukmanlaryna ýüz tutup bilersiňiz.

Dowamy
 
  1. didar

Salam lukman!!! Jynsy gowsaklygyn onuni nadip alyp bolya nirde nadip bejergi almaly ???[/quote]

 
  1. didar

Salam lukam!!! Jynsy gowsaklygyn onuni nadip alyp bolya nirde nadip bejergi almaly ???

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location