Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

EKSTENDOR ABZALY NIREDE SATYLÝAR?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.25 (8 Ses)

Hormatly okyjy!

Ujydy ulaltmak üçin ulanylýan derman serişdeleri – erkeklik gormonlary biziň dermanhanalarymyzda satylýar. Ýöne ol serişdeleriň ulanyş düzgünini, mukdaryny diňe lukman barlagdan soň kesgitlemelidir. Bu barada biz makalada belläpdik.

Ekstendor abzalyny hem lukmanyň maslahatyndan soň ulanmak dogry bolar. Bu abzala bolan islegiň azlygy sebäpli (köp adam bu barada soramaga taýyn däl), dermanhanalarda olar açyk satylmaýar. Siz özüňize ýaramly bolan abzalyň görnüşini şäherdäki hususy dermanhanalara sargap, satyn alyp bilersiňiz.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 3395 gezek okalan

Teswirler (0)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location