Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

JYNSY AGZALARYŇ SOWUKLAMASY

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.00 (10 Ses)

Hormatly okyjy!

Erkeklik jyns agzalarynyň sowuklama keselleri (prostatit, orhit, epididimit we başgalar), elbetde erkeklik jyns öýjükleriniň (spermatozoidleriň) hil we mukdar taýdan üýtgemegine getirip, olaryň mukdarynyň azalmagynyň, okgunly hereketiniň peselmeginiň, gurluşynyň üýtgemeginiň, ýaşaýyş möhletiniň gysgalmagynyň sebäbi bolup biler. Bu bozulmalar bolsa erkeklik önelgesizligine getirip biler. Jyns agzalarynyň sowuklama ýagdaýlaryna güman edilende urolog, androlog lukmanlara ýüz tutup barlagdan geçme Sizi geljekki kynçylyklardan halas edip biler.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 5401 gezek okalan

Teswirler (4)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Dowran

Menin erkeklik gatnasygym pes name etmeli

 
  1. lukmanjyk

Gryža barada belläp geçäýsiňiz !!!

 
  1. Lukman

Erkeklik jyns agzalaryyň sowuklama (alawlama) ýagdaýlary,gasykda ýüze çykýan agyrylar,ýygy-ýygydan buşukma,agyryly buşukma,peşew bölünip çykyş kanalyndan nemli ýa-da iriňli, gan gatyşykly bölünip çykmalar ýaly alamatlar bilen häsiýetlendirilse...

Erkeklik jyns agzalaryyň sowuklama (alawlama) ýagdaýlary,gasykda ýüze çykýan agyrylar,ýygy-ýygydan buşukma,agyryly buşukma,peşew bölünip çykyş kanalyndan nemli ýa-da iriňli, gan gatyşykly bölünip çykmalar ýaly alamatlar bilen häsiýetlendirilse hem, dürli keseller üçin aýty-aýry mahsus alamatlar hem bolup biler.Dürli ýagdaýlarda takyk kesel kesgidini bellemek maksady bilen öz wagtynda lukmana ýüz tutmak dogry bolar.

Dowamy
 
  1. Okyjy

sowuklamanyn alamatlary arkaly nahili bilip bolar hormatly lukman!?

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location