ERKEKLERIŇ EMJEGI NÄME SEBÄPDEN ÇIŞÝÄR?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.44 (9 Ses)

Hormatly okyjy!

Siz öz hatyňyzda ýaşyňyzy görkezmeýärsiňiz. Jynsy taýdan ýetişmeklik bilen häsiýetlendirilýän ýetginjeklik döwründe hem ýigidiň süýt mäzleriniň ulalmagy (ginekomastiýa) bolup geçip, bu ýagdaý kadada iki ýyldan uzak saklanmaly däldir.

Köplenç ginekomastiýa bedende erkeklik gormonlaryň – androgenleriň täsiriniň bozulmagy netijesinde ýüze çykyp biler. Bu ýagdaý ýumurtgajyklaryň sowuklama ýagdaýy, olaryň täze döreme kesellerinde döräp biler.

Erkek bedeninde aýal gormonlary bolan estrogenleriň ýokarlanmagy hem ginekomastiýa getirip, bu ýagdaý ýumurtgajyklaryň jynsy öýjükleriniň we böwregüsti mäziň täze döremelerinde ýüze çykyp biler. Beýnide ýerleşýän gipofiz mäziniň täze döremeleri prolaktin gormonynyň köp işlenilip çykarylmagynyň sebäbi bolup, süýt mäzleriniň ulalmagyna getirip biler. Ondan başga-da, relanium, metildopa, rezerpin, spirinolakton, winkristin, simetidin, mielosan derman serişdeleriniň hem wagtlaýyn ginekomastiýa getirip biljekdigini ýatdan çykarmaly däldir. Ginekomastiýanyň bejergisi onuň döremegine sebäp bolan keseliň bejergisine baglydyr. Ýetginjeklik döwründe süýt mäzleriniň ep-esli ulalmagy bolsa, plastiki operasiýany geçirmek zerurlygyny döredýär.

Size barlagdan geçmek üçin endokrinolog lukmana ýüz tutmagyňyzy maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 3226 gezek okalan

Teswirler (5)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Okyjy.

Saýtda ýazylan dogrumyka diýýärin. Sebäbi ýaş bedende gormonlar bolmasa başga nämeleriň döretjegine akyl ýetirer ýaly däl. Bizde lukmançylygyň onjakly paçarlap barmaýandygy üçin lukmanlarda bejergi geçirýän ýa-da plastika operasiýa ýüz tutýan...

Saýtda ýazylan dogrumyka diýýärin. Sebäbi ýaş bedende gormonlar bolmasa başga nämeleriň döretjegine akyl ýetirer ýaly däl. Bizde lukmançylygyň onjakly paçarlap barmaýandygy üçin lukmanlarda bejergi geçirýän ýa-da plastika operasiýa ýüz tutýan ýokmyka diýýärin.

Dowamy
 
  1. Şemsi.

Ýaş oglan ulalýar, ýigit çykýar. Bedeniniň özge ýerleri deň sazlaşykly össede emjegi sallanyp durandyr. Bu bolsa sussuňy peseldip ondan dynmak üçin bialaç bolýar.

 
  1. Ýigit.

Men ýaş ata göwüslerimiň çişligi, ulalmagy sebäpli hammama baramda özgelerdenemä weli, aýalymdan hem utanýaryn. Kiçijik çagam ýanymda ýatanda ýalňyşyp emmäme ýapyşarmyka diýip eýmenýärin.

 
  1. Oglan.

Göwüsleriň ulalmagy (genikomastiýa) aýratyn hem ýaş erkekler üçin tagaşyksyz. Oglanyň ýüzüne seretmeseň öňüňde ýaş aýal maşgala duran ýalyla. Soňky döwürde has hem erkeklerde köp duşýan ýaly bolup dur.

 
  1. Mergen

Salam lukman.menin hem emjeklerim cisli.ozum 1991y.d.mana 8klas wagtym yuwaslyk b.n cisdi.su wagtam ayrylanok.12.10.2013de oylendim yone caga bolanok.onun mana zyyany bolup bilermi?mana ginisleyin maslahat berayseniz.

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location