SEKSUALLYK KYNÇYLYGY

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.69 (13 Ses)

Hormatly okyjy!

Siz näçe ýaşyňyzda? Siz jynsy gatnaşyklary kadaly alyp barýarsyňyzmy? Dölüň gelmegi (eýakulýasiýa) ereksiýadan soň bolup geçýärmi ýa-da özbaşdak hem bolýarmy? Şu soraglary anyklamak anyk jogap bermäge mümkinçilik dörederdi.

Gijelerine eýakulýasiýanyň bolmagy köplenç erotiki düýşleri bilen bagly bolup, (hemişe däl) bu ýagdaý ýetginjeklere, kadaly jynsy gatnaşyklary alyp barmaýan ýaş erkek adamlara mahsusdyr. Bu ýagdaýy lukmançylykda "pollýusiýa" diýip atlandyrýarlar. Ondan başga-da, erkek adamlarda irden, ukudan oýanmazdan öň hem ereksiýa ýagdaýy döräp biler. Bu erotiki düýşler bilen ýa-da peşew haltanyň dolmagy bilen bagly bolup bilýändir. Eger Sizde ereksiýa bir gijäniň dowamynda yzly-yzyna, köpsanly bolýan bolsa, dölüň gelmegi ereksiýasyz bolup geçýän bolsa, onda sebäbini anyklamak üçin seksopatolog lukmanynyň maslahaty zerur bolup biler.

Hormat bilen, Lukman.

  • 4786 gezek okalan

Teswirler (2)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Urssem

Saglyk baylyk

 
  1. rasim

So zatlan dermanlary yokmy trnowka etyan bolsan name yarys golaylanda jynys ara gatnasyk gecirmek bolanakda su zatlar barada gurrun berseniz

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location