Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

SEKSUAL GATNAŞYK

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.45 (11 Ses)

Hormatly okyjy!

Siziň beýan edýän ýagdaýlaryňyz seksual işjeňligiňiziň pesligini aňlatmaýar. Jynsy gatnaşyklaryňyzyň arasynda şeýle "fiziologiki säginme", döli dökme ýagdaýyndan soň jynsy gyjyndyrmanyň düýbünden bolmazlyk döwrüniň ýüze çykanlygy bilen düşündirilip, belli wagt aralygyndan soň (şol wagt her erkek adamda biraz tapawutlanýar) ýene ereksiýa ukybynyň döremegi gaýdyp gelýändir.

Şeýle ýagdaý tebigat tarapyndan "oýlanyp tapylandyr". Şeýle aýratynlyk, aýaly tohumlandyrmak üçin kadaly hilli dölüň gerekdigini, yzly-yzyna bolan eýekulýasiýada dölde saklanýan erkeklik öýjükleriniň mukdarynyň azalýandygyny göz öňüne tutýandyr.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 6644 gezek okalan

Teswirler (3)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Guwanc

Salam hormatly lukman ! Men 28 yasymda . Jynsy gatnasykda bolamda eyakulyasiyada orgazym duygysy bolya emma pes guycli dal gysgajyk bolyar bu yagday dolin zynylys gowrimine bagly bolyany bilyan bu yagdayy syn edemdede atylyp zynylma yagdayy biraz...

Salam hormatly lukman ! Men 28 yasymda . Jynsy gatnasykda bolamda eyakulyasiyada orgazym duygysy bolya emma pes guycli dal gysgajyk bolyar bu yagday dolin zynylys gowrimine bagly bolyany bilyan bu yagdayy syn edemdede atylyp zynylma yagdayy biraz pes . Bu yagdaylar mende jynsy gowsaklyk bardygny anladyarmy? Bu yagdayym bn tohymlandyrmak mumkinciligim barmy ? Bu yagdayym jynsy gowsaklyga giryan bolsa bejergi un haysy lukmana yuz tutmaly sular barada ginisleyin maglumat berseniz sizden hosal bolardym .

Dowamy
 
  1. Lukman

Hormatly Merdan!<br />Eýakulýasiýanyň (döli dökmegiň) tizligi babatda seksologiýada belli bir bellenen kesgitlilik ýok. <br />Belki Siziň ýagdaýyňyzda näsazlyk hem ýokdur? Döli dökmäniň bozulmalarynyň görnüşleri babatda saýtda ýerleşdirilen...

Hormatly Merdan!<br />Eýakulýasiýanyň (döli dökmegiň) tizligi babatda seksologiýada belli bir bellenen kesgitlilik ýok. <br />Belki Siziň ýagdaýyňyzda näsazlyk hem ýokdur? Döli dökmäniň bozulmalarynyň görnüşleri babatda saýtda ýerleşdirilen "Jynsy gatnaşyklary "ajadýan" ýene bir sebäp" atly makaladan degerli maglumaty alyp bilersiňiz. Eger şol bozulmalaryň bir görnüşini özüňize degişli etseňiz, onda Size androlog lukmanynyň maslahatyny almak peýdaly bolar

Dowamy
 
  1. Merdan

Dushnukli: Sagbolun Lukman! Yone mende sorag galdy. Men 1-nji gezegimi bahym dokyanim ucin name etmeli?

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location