JYNSY GOWŞAKLYK

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.10 (10 Ses)

Hormatly okyjy!

Aşa fiziki agramlylyk, ýadawlylyk jynsy gowşaklyga getirip biler. Siziň beýan edýän ýagdaýyňyzda eýakulýasiýanyň (döli dökmäniň) wagtynyň uzalmagy Sizi we gelniňizi oňaýsyzlyga getirýärmi? Jübütleriň islegleri dürli-dürli bolup, kime 2-3 minut ýeterlik bolsa, başga jübütler bu ýagdaýy has uzak wagt dowam etmegini isleýärler. Eger ereksiýa Sizde has giç döräp, eýakulýasiýanyň şeýle dowamlylygy oňaýsyzlyk döredýän bolsa, degişli sebäbi anyklamak üçin androlog lukmanyna ýüz tutmak peýdaly bolar.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 3463 gezek okalan

Teswirler (3)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Oraz

Salam lukman men jynsy gatnasyk edemde 1 munda yetman dökýän men name etsem bolmaly sy yaly 2-3 minut wagta çeker

 
  1. Gurban

Lukman name edip bolar

 
  1. Gurban

Men saglygym gowy yonejynsymyn ustinden sinnil yaly gara zat cykya name edip bolar lukman

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location