Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

JYNSY GOWŞAKLYGY NIREDE BEJERMELI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.67 (3 Ses)

Hormatly okyjy!

Erkek adamyň jynsy ulgamynda dörän islendik meselesi barada urolog, androlog lukmanlaryna ýüz tutyp bilersiňiz. Bu mesele bilen Gurbansoltan-eje adyndaky Eneler we çagalar saglygyny goraýyş ylmy kliniki merkeziniň "Maşgala önelgeligi" otagyna, "Ene mähri" merkeziniň androlog lukmanlaryna, S.Niýazow adyndaky Bejeriş we maslahat beriş keselhanasyna ýüzlenip bilersiňiz.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

<<<>>>

  • 2864 gezek okalan

Teswirler (0)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location