Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

BU MÜMKINMIKÄ?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.40 (10 Ses)

Hormatly okyjy!

Ujydy ulaltmak üçin erkeklik gormony bolan testosterony ulanmak (lukmanyň maslahatyndan soň), ujydy çekip saklaýan ýörite abzal  bolan ekstender abzalyny belli bir möhlet geýip gezmek, ujydy uzynlygyna we ýogynlygyna üýtgedýän hirurgiki operasiýalary geçirmek çäreleri ulanylýar. Ujyt myşsalar agdyklyk edýän agza bolmany üçin, ýörite owkalama, maşklary geçirme garaşylýan netijeleri berip bilmeýär.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

<<<>>>

  • 3590 gezek okalan

Teswirler (3)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Serdar

Salam Hormatly Lukman ! Ujydyñ orataça uzynlygy näçe santimetr we ýogynlygy näçe bolmalydygyny anyklap berseňiz .

 
  1. begench

Salam lukman! Men 18 yashymda. Jynsym boyuncha erkek. Ujydym gonelen wagtynda 12sm. Bu kadalymy? Ya-da 18 yash uchin nache sm bolonda amatly. Sizden soragyma jogap bermeginizi hayysh edyarin.

 
  1. Tundra

Ekstender ucin haysy aptege yuz tutsan bolarka?

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location