ÇALT GEÇÝÄN JYNSY GATNAŞYK

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.85 (26 Ses)

Hormatly okyjy!

Jynsy gatnaşygy onuň geçiş ýygylygyny köpeldip ýa-da  ünsüňi döli dökmede däl-de, başga pikirlerde jemleme, prezerwatiw geýme ýaly çäreleriň kömegi bilen uzaldyp bolar. Bu ýagdaýlaryň siz üçin oňaýsyz bolan halatlarynda, derman senagaty ujyda ganyň köp mukdarynyň inip saklanmagyny üpjün edýän serişdeleriň köpdürli görnüşlerini hödürleýär. Biziň dermanhanalarymyzda  bu meseläni çözmek üçin wiagra, siagra, sialis, lewitra, danoksetin serişdeleri satylýandyr. Bu dermanlaryň 1 gerdejigini garaşylýan jynsy gatnaşykdan 1-2 sagat öň kabul etmek maslahat berilýändir. Dermany öndürijiler serişdeleri aýda 4-5 gezekden ýygy ulanmakdan saklanmalydygyny ündeýärler. Bu serişdeler diňe bar bolan oňaýsyzlygy aradan aýryp, onuň bolup biljek sebäbine täsir edip bilmeýärler. Çynlakaý ýagdaýlarda doly barlag çärelerini geçmek üçin androlog lukmanyna ýüz tutmak ýerlikli bolýar. Şu mesele babatda peýdaly maglumaty almak üçin saýtymyzda ýerleşdirilen "Jynsy gatnaşyklary "ajadýan" ýene bir sebäp" atly makala bilen tanyşmagyňyzy  maslahat berýäris.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 14002 gezek okalan

Teswirler (3)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Dowlet

salam lukman ayalymyn ganynda iki sany guycli virus bar eken ol vieuslar nadip dorap bilyarka namanin esasynda bolyarka we olary nadip yok edip bolarka shol virus zerarly taze dogulan cagajygym ayryldy mumkin bolsa maslahat berayin .hayysht.

 
  1. Hydyr aydow

Salam lukman!menin ya$ wagtym gözüm gowu göryedi emma 16 ya$ymdan soñ gözümin zrenyesi peselip ba$lady $uwagtam $eyle näme etsem gowula$arka kömek edin sizden hay$ etyen!!!

 
  1. Hydyr aydow

Salam lukman! Menin size beren soragyma jogap gelenak

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location