V-PILL DERMANY BARADA BILESIM GELÝÄR

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.60 (10 Ses)

Hormatly Akmyrat!

Sizi gyzyklandyrýan V-pill derman serişdesi derman söwdasy bazarynda VigRХ PLUS ady bilen hem belli bolup, onuň düzümine erkeklik jynsy işjeňligine täsir edýän 8 sany ösümligiň goýy gaýnatmasy goşulandyr. Bu derman 1 gerdejikden günde 2 gezek kabul edilip, ony bu tertipde 3 aý içmek maslahat berilýär. Derman ujydyň uzynlygyna we ýogynlygyna ösmegini gazanmaga, jynsy islegiň ýokarlanyp, ujydyň galýan wagtynyň (ereksiýa) dowamlylygyny uzaltmaga kömek edýändir.

Bu derman serişdesi ösümliklerden taýynlanan bolup, ony ulanmaga garşy görkezmeler ýokdur. Ýöne ony bagryň keselleri bolan adamlara seresaplylyk bilen kabul etmek maslahat berilýändir.

Çaga etmek meselesinde ujydyň ululygynyň hiç hili täsiriniň ýoklugyny, bu hadysada tohum öýjükleriniň hil we mukdar taýdan kadalygynyň esasy orun tutýandygyny ýatladasym gelýär. Ir bolup geçýän eýakulýasiýa (dölüň zyňylmagy) babatda anyk sebäpleri ýüze çykarmak üçin androlog lukmanyň maslahatyny almak netijeli bolar.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 • 4281 gezek okalan

Teswirler (17)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
 1. Мехраб

Jynsy organym kiçirak ulaltmak barada näme etse bolar nähili derman mazlary ulanmaklygy maslahat berýäňiz nädip su gaýgydan gutulyp bilerin. Lukman maňa komek edäýiň !

 
 1. mekan

Titan geli nirden tapyp bolar basga name peydaly ulaltmaga aydayyn

 
 1. okujy

Gerekmejek yerde yerliksiz gurleyanlere respect

 
 1. Synçy.

Betje gaty dogry belläpsiňiz. Okap soragyna jogap tapmany bilse, onda ol türkmen boljakmy!

 
 1. Betje

[quote name="okujy"]Sayt yapyldymykarai lukmanlar jogap yazanok welin.[/quote]<br />Her turkmening ujydy diyip ylgap yormane wrachyng wagty yokdur. Anha ulanyanga line diydi, internet diydi, yazda tapda okada. Yada yash samsyk nesil google hem...

[quote name="okujy"]Sayt yapyldymykarai lukmanlar jogap yazanok welin.[/quote]<br />Her turkmening ujydy diyip ylgap yormane wrachyng wagty yokdur. Anha ulanyanga line diydi, internet diydi, yazda tapda okada. Yada yash samsyk nesil google hem ulanyp bilengzokmy?

Dowamy
 
 1. okujy

Sayt yapyldymykarai lukmanlar jogap yazanok welin.

 
 1. okujy

[quote name="okujy"]Ujudy ulaldyan gel(krem) hem bar diyip eshitdim. Yone adynyn namedigini bilemok. Lukman hakykatdanam sheyle zat barmy? Jogap bermeginizi hayysh edyarin.[/quote]<br />Shol dermanyn ady titan gel. Shol barada maglumat...

[quote name="okujy"]Ujudy ulaldyan gel(krem) hem bar diyip eshitdim. Yone adynyn namedigini bilemok. Lukman hakykatdanam sheyle zat barmy? Jogap bermeginizi hayysh edyarin.[/quote]<br />Shol dermanyn ady titan gel. Shol barada maglumat bermeginizi hayysh edyarin

Dowamy
 
 1. okujy

Hormatly lukman jogap bermeginizi hayysh edyarin.

 
 1. okujy

Ujudy ulaldyan gel(krem) hem bar diyip eshitdim. Yone adynyn namedigini bilemok. Lukman hakykatdanam sheyle zat barmy? Jogap bermeginizi hayysh edyarin.

 
 1. okyjy

[quote name="Okyjy."]6-njy tesbirçi Okyjy! Gyzmaja ekeniň. Gaharyň gelmesin. Gaharlanýan bolsaň burnuňy dişle. Bilmeýän bolsaň, bilýänlerden sora. Köpräk oka! Biljek bol! Halajedeýinligiňi ile beýdip görkezmedä! Emgen. Bizem köp bilýäris diýip...

[quote name="Okyjy."]6-njy tesbirçi Okyjy! Gyzmaja ekeniň. Gaharyň gelmesin. Gaharlanýan bolsaň burnuňy dişle. Bilmeýän bolsaň, bilýänlerden sora. Köpräk oka! Biljek bol! Halajedeýinligiňi ile beýdip görkezmedä! Emgen. Bizem köp bilýäris diýip biljek däl. Masgara bolman biljek bolup çalyşýarys. Näme, bizde biderek soraglar ýokdur öýdýämiň![/quote]<br />Eger sorag size berlen bolsa jogap berin! Bolmasada gayrat edin burnunyzy sokman.Akyl berjek bolsanyz beyleki ahlaksyz sorag beryanlere berin.

Dowamy
 
Köpräk teswir ýükle

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location